Filtruj treść
Filtruj
Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 890)

7 stycznia 2021 r.

Dz.U.13..1263
2013-10-31 Dz.U.13..1267 § 1
2013-12-01 Dz.U.13..1267 § 1
2014-09-01 Dz.U.14..1112 § 1
2014-10-01 Dz.U.14..1112 § 1
2015-06-30 Dz.U.15..879 § 1
2015-10-23 Dz.U.15..1666 § 1
2016-08-04 Dz.U.16..1049 § 1
2016-08-24 Dz.U.16..1049 § 1
2016-10-01 Dz.U.16..1049 § 1
2017-07-09 Dz.U.17..954 § 1
tekst jednolity Dz.U.18..890
2018-10-31 Dz.U.18..2071 § 1
tekst jednolity Dz.U.21..32
rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
opłacie elektronicznej - należy przez to rozumieć opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2)
klasie - należy przez to rozumieć klasę drogi, w tym jej odcinka, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).
§ 2.
Opłatę elektroniczną pobiera się na drogach krajowych lub ich odcinkach klasy:
1)
A i S określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
GP i G określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogi krajowej lub jej odcinka klasy:
1)
A i S ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
GP i G ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 4.
Początkiem albo końcem drogi krajowej lub jej odcinka, na którym pobiera się opłatę elektroniczną, jest:
1)
punkt przecięcia osi dróg w węźle lub skrzyżowaniu albo
2)
punkt przecięcia osi drogi z granicą miasta na prawach powiatu lub granicą państwową, albo
3)
miejsce połączenia dróg o różnych numerach lub różnych klas.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
Załącznik 1 Drogi krajowe lub ich odcinki klasy A i S, na których pobiera się opłatę elektroniczną
Załącznik 2 Drogi krajowe lub ich odcinki klasy GP i G, na których pobiera się opłatę elektroniczną
Załącznik 3 Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną
Załącznik 4 Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną
Słowa kluczowe:
transport drogowy

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Informator transportowca

Znajdziesz tu dane teleadresowe służb kontrolnych. Dowiesz się też, ile wynoszą kary ITD. Ponadto w tym dziale są też dostępne informacje na temat utrudnień w ruchu, kursów walut, ograniczeń w ruchu i dni świątecznych.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

x
wiper-pixel