Filtruj treść
Filtruj
Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2130)

4 grudnia 2020 r.

Dz.U.16..1088
2017-11-13 Dz.U.16..488 § 1
2018-06-02 Dz.U.18..1054 § 1
2019-06-20 Dz.U.19..1142 § 1
2019-07-11 Dz.U.19..1142 § 1
tekst jednolity Dz.U.19..2130
2020-12-04 Dz.U.20..2168 § 1
rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 27 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
1a)
(uchylony)
2)
rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 oraz z 2018 r. poz. 893);
3)
rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084);
3a)
rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. poz. 2856, z 2005 r. poz. 1266 oraz z 2010 r. poz. 524);
3b)
rozporządzeniu o wzorze karty zapytania o dane SIS - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 366);
4)
organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego;
5)
pojeździe - rozumie się przez to pojazdy, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy;
6)
właścicielu pojazdu - rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy;
7)
(uchylony)
7a)
bazie danych - rozumie się przez to posiadaną przez organ rejestrujący bazę danych i informacji, z wykorzystaniem których organ rejestrujący obsługuje zadania związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, i jest jej administratorem, w szczególności obejmujących wydawane decyzje administracyjne i zaświadczenia, prowadzoną kartę informacyjną pojazdu, wykaz dokumentów komunikacyjnych i oznaczenia pojazdów oraz wykaz tablic rejestracyjnych;
8)
dowodzie odprawy celnej przywozowej - rozumie się przez to:
a)
dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych lub
b)
adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdów, określającą datę i numer dokumentu, o którym mowa w lit. a, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami;
9)
dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, nalepce kontrolnej - rozumie się przez to odpowiednie dokumenty i oznaczenia, których wzory określają załączniki nr 3, 4 i 8 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;
9a)
innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu - rozumie się przez to inny niż określony w pkt 9 dokument stwierdzający rejestrację pojazdu wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w państwie niebędącym państwem członkowskim;
10)
zalegalizowanych tablicach (tablicy) rejestracyjnych - rozumie się przez to tablice (tablicę) rejestracyjne zalegalizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia o legalizacji tablic rejestracyjnych;
11)
znaku legalizacyjnym - rozumie się przez to nalepkę legalizacyjną i nalepkę na tablice tymczasowe, określone w rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;
12)
zaświadczeniu o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu - rozumie się przez to zaświadczenie z badania technicznego pojazdu wraz z wymaganymi załącznikami, określone w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ustawy;
13)
karcie pojazdu - rozumie się przez to dokument, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. poz. 451);
14)
ewidencji pojazdów - rozumie się przez to centralną ewidencję pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy;
15)
wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo o wyrejestrowanie - rozumie się przez to odpowiednio wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 albo nr 2 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;
16)
decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo o wyrejestrowaniu pojazdu - rozumie się przez to odpowiednio decyzję, której wzór określa załącznik nr 6 albo nr 7 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;
17)
(uchylony)
18)
państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, o którym mowa w art. 2 pkt 63 ustawy;
19)
(uchylony)
20)
systemie teleinformatycznym rejestracji - rozumie się przez to system teleinformatyczny obsługujący zadania organu rejestrującego związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, za pomocą którego organ rejestrujący wprowadza dane do ewidencji pojazdów oraz składa zamówienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;
21)
decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - rozumie się przez to decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów;
22)
danych SIS - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1);
23)
centralnym organie technicznym KSI - rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji;
24)
karcie zapytania o pojazd - rozumie się przez to wypełnioną kartę zapytania o dane SIS, której wzór graficzny jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia o wzorze karty zapytania o dane SIS, a wzór strukturalny elektronicznej karty zapytania o dane SIS w załączniku nr 18 do tego rozporządzenia;
25)
karcie zapytania o dowód rejestracyjny - rozumie się przez to wypełnioną kartę zapytania o dane SIS, której wzór graficzny jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia o wzorze karty zapytania o dane SIS, a wzór strukturalny elektronicznej karty zapytania o dane SIS w załączniku nr 17 do tego rozporządzenia;
26)
(uchylony)
27)
władzy wojskowej - rozumie się przez to władzę, o której mowa w art. 73 ust. 2a ustawy.
Rozdział 2
Rejestracja pojazdów
§ 2.
1.
Rejestracji i wyrejestrowania pojazdów dokonuje się z zachowaniem warunków określonych w ustawie, w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów oraz przepisach odrębnych.
2.
Przy rejestracji i wyrejestrowaniu pojazdów organ rejestrujący stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
3.
Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej "instrukcją".
4.
W przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, organ rejestrujący postępuje według instrukcji w sprawie czynności związanych z czasową rejestracją pojazdu z urzędu, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5.
W przypadku złożenia przez właściciela pojazdu wniosku o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną, zgodnie z warunkami i wzorami określonymi w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, organ rejestrujący po pozytywnym zweryfikowaniu tego wniosku wykonuje czynności zgodnie z procedurami określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia.
6.
Do wniosków składanych drogą elektroniczną i dokumentów załączanych do tych wniosków przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
§ 2a.
1.
Organ rejestrujący, rejestrując pojazd oraz wydając wtórnik dowodu rejestracyjnego, może sprawdzić odpowiednio, czy:
1)
zgłoszony do rejestracji pojazd nie został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób, wysyłając kartę zapytania o pojazd;
2)
została zgłoszona utrata dowodu rejestracyjnego, wysyłając kartę zapytania o dowód rejestracyjny.
2.
Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący dokonuje, kierując zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI.
3.
Organ rejestrujący może kierować zapytania określone w ust. 1 za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji.
§ 2b.
Ustala się wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wyrejestrowania pojazdu z urzędu na podstawie art. 79 ust. 3a ustawy; wzór tego zawiadomienia określa załącznik nr 2b do rozporządzenia.
§ 3.
Organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych dane i informacje związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu na podstawie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu.
§ 3a.
1.
Dane określone w art. 80ba ust. 1 pkt 1 ustawy, organ rejestrujący wprowadza do ewidencji pojazdów zgodnie z art. 80ba ust. 3 i art. 80bb ust. 2 ustawy, za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów, oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy.
2.
Wprowadzając dane do ewidencji pojazdów organ rejestrujący używa danych pojazdu zgodnie z wartościami udostępnionego temu organowi katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 80bh ust. 1 ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów.
§ 3b.
1.
Organ rejestrujący zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny u producenta blankietów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji, poprzez teletransmisję danych pobranych z ewidencji pojazdów i niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego zgodnie z § 11 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2.
Organ rejestrujący pobiera dane z ewidencji pojazdów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję pojazdów.
3.
Teletransmisja danych, o której mowa w ust. 1, jest poprzedzona pobraniem i weryfikacją danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów oraz wyjaśnieniem i usunięciem niezgodności tych danych, a także uzyskaniem komunikatu, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy.
§ 4.
1.
Po każdym zakończonym dniu pracy organ rejestrujący sporządza raport dzienny, który podlega archiwizacji.
2.
Raport dzienny, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w formie informatycznej lub jako wydruk. Raport zawiera wszystkie zamieszczone i zmienione w danym dniu zapisy w bazie danych, z oznaczeniem identyfikatora osoby dokonującej zamieszczenia lub zmiany danych i informacji.
§ 5.
(uchylony)
§ 6.
1.
Ustala się wzór karty informacyjnej pojazdu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
Kartę informacyjną pojazdu sporządza organ rejestrujący w czasie rejestracji pojazdu. Karta informacyjna pojazdu zawiera dane i informacje zamieszczone w bazie danych.
§ 7.
1.
Ustala się klasyfikację pojazdów, zawierającą określenia rodzajów, podrodzajów i przeznaczeń pojazdów, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Klasyfikacja jest dokumentem źródłowym do ustalenia rodzaju i przeznaczenia pojazdu w przypadku, gdy nie jest to możliwe na podstawie przedstawionych do rejestracji pojazdu dokumentów lub gdy zastosowano w nich inną klasyfikację lub inne nazewnictwo.
§ 8.
(uchylony)
§ 9.
1.
Dokumenty przedstawione do rejestracji lub wyrejestrowania, których zgodnie z rozporządzeniem nie zwraca się właścicielowi pojazdu, oraz odpowiednio kserokopie dokumentów organ rejestrujący zatrzymuje i tworzy indywidualne teczki, zwane dalej "aktami pojazdu", które przechowuje się według numerów rejestracyjnych pojazdów.
1a.
Dla dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ rejestrujący może prowadzić archiwizację elektroniczną, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1020), w takim przypadku w aktach pojazdu gromadzi się tylko dokumenty, które nie są zwracane właścicielowi pojazdu.
1b.
Dla dokumentów załączonych do wniosków o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu, składanych drogą elektroniczną, organ rejestrujący prowadzi archiwizację elektroniczną, o której mowa w ust. 1a, w takim przypadku w aktach pojazdu gromadzi się tylko dokumenty, które nie są zwracane właścicielowi pojazdu.
2.
Kserokopie dokumentów, których obowiązek wykonania wynika z rozporządzenia, wykonuje i uwierzytelnia organ rejestrujący. Uwierzytelnienie kserokopii polega na dokonaniu na niej adnotacji o treści: "Stwierdzam zgodność z oryginałem", którą należy potwierdzić: datą, podpisem oraz pieczątką organu rejestrującego.
3.
Organ rejestrujący unieważnia dokument, jeżeli jest to wymagane przepisami rozporządzenia, poprzez odcięcie prawego górnego rogu, o powierzchni co najmniej 1 cm2, wszystkich stron dokumentu.
4.
Akta pojazdu przechowuje się przez okres 5 lat od dnia wyrejestrowania pojazdu lub zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego.
§ 10.
(uchylony)
§ 11.
1.
Organ rejestrujący prowadzi wykaz dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, którego wzór i sposób prowadzenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2.
W wykazie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów zamieszcza się dane i informacje o posiadanych i wydawanych dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych, kartach pojazdu oraz nalepkach kontrolnych i znakach legalizacyjnych niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów lub ich wydaniu.
3.
Wykazy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, dowody otrzymania tych dokumentów, blankiety dokumentów, oznaczenia pojazdów oraz pieczątki służące do wystawiania tych dokumentów należy zabezpieczyć przed kradzieżą, utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych.
4.
Dokumenty i oznaczenia związane z rejestracją pojazdów oraz wykonywaniem przez organ rejestrujący czynności dopuszczających pojazdy do ruchu powinny być przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, wyposażonych w sprzęt przeciwpożarowy.
5.
Informację o utracie blankietów dokumentów i oznaczeń pojazdu będących w zasobach organu rejestrującego, organ rejestrujący przekazuje niezwłocznie Policji.
§ 12.
1.
Organ rejestrujący prowadzi wykaz tablic rejestracyjnych, którego wzór i sposób prowadzenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2.
Organ rejestrujący prowadzi odrębnie wykaz nowych tablic przyjętych i wydanych, zawierający dane i informacje o posiadanych i wydawanych przez organ tablicach, oraz wykaz tablic zwróconych, zawierający dane i informacje o tablicach zwróconych organowi w wyniku ich wymiany oraz wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu.
3.
Dane i informacje, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w wykazie niezwłocznie po otrzymaniu, wydaniu albo zwróceniu tablic rejestracyjnych.
4.
Dane i informacje o tablicach rejestracyjnych tymczasowych zwróconych organowi rejestrującemu, zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy, zamieszcza się w odpowiednim wykazie, w zależności od tego, czy spełniają warunki techniczne umożliwiające ich ponowne wydanie.
5.
Tablice rejestracyjne zwrócone organowi rejestrującemu, z zastrzeżeniem ust. 7, wycofuje się z użytku. Tablice te podlegają, co najmniej raz na kwartał, zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
6.
Organ rejestrujący sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, który jest podstawą wykreślenia ich z wykazu tablic rejestracyjnych.
7.
Zwrócone organowi rejestrującemu tablice rejestracyjne tymczasowe, które spełniają warunki techniczne określone w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, mogą zostać ponownie wydane.
7a.
Rejestrując pojazd, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, organ rejestrujący może wydać tablice (tablicę) rejestracyjne, wykorzystując numer rejestracyjny nadany dla innego pojazdu, wcześniej zarejestrowanego, a następnie wyrejestrowanego przez ten organ.
8.
Przepisy § 11 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
§ 13.
Wykazy, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący prowadzi w systemie teleinformatycznym rejestracji.
§ 14.
1.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego rejestracji uniemożliwiającej wykonywanie czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, organ rejestrujący prowadzi te czynności, wypełniając czytelnie pozwolenie czasowe oraz kartę informacyjną pojazdu z zachowaniem przepisów rozporządzenia. Zgromadzone w czasie wykonywania tych czynności dokumenty należy przechowywać w osobnych teczkach.
2.
W przypadku awarii, o której mowa w ust. 1, organ rejestrujący zamawia spersonalizowane dowody rejestracyjne w jednostce personalizującej, po usunięciu tej awarii.
3.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego rejestracji informacje konieczne do prowadzenia wykazów, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący gromadzi w formie pisemnej.
4.
Dane o wydanym pozwoleniu czasowym, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący wprowadza do ewidencji pojazdów niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego rejestracji.
Rozdział 2a
Przepisy epizodyczne
§ 14a.
W okresie od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wyjaśnianie niezgodności na zasadach określonych w art. 80bd ustawy, określony w komunikacie, o którym mowa w art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.), czynności organu rejestrującego, o których mowa w:
1)
§ 3b w ust. 3 - poprzedzające teletransmisję danych, o której mowa w § 3b ust. 1 - polegają na pobraniu danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów, weryfikacji danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów i w bazie danych, sprawdzeniu przedstawionych dokumentów oraz uzyskaniu komunikatu, o którym mowa w art. 80bb ust. 3 pkt 1 ustawy;
2)
załączniku nr 1 do rozporządzenia w:
a)

§ 1:

– w ust. 1 w pkt 5a - polegają na pobraniu danych zamieszczonych w ewidencji pojazdów, weryfikacji danych o pojeździe zamieszczonych w ewidencji pojazdów i w bazie danych, sprawdzeniu przedstawionych do rejestracji dokumentów i wprowadzeniu do ewidencji pojazdów danych o właścicielu pojazdu i o pojeździe,

– w ust. 4 w pkt 1a - polegają na wprowadzeniu do ewidencji pojazdów danych o właścicielu pojazdu i o pojeździe, jeżeli nie zostały w niej zamieszczone, albo weryfikacji i wprowadzeniu do ewidencji pojazdów danych o właścicielu pojazdu i o pojeździe, w stosunku do którego przeprowadzono badanie techniczne, 

b)
§ 5 w ust. 1 w pkt 5ab - poprzedzające teletransmisję danych pobranych z ewidencji pojazdów niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego - polegają na weryfikacji tych danych, sprawdzeniu przedstawionych dokumentów oraz uzyskaniu potwierdzenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia,
c)
§ 7 w pkt 3b - poprzedzające teletransmisję danych pobranych z ewidencji pojazdów niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego - polegają na weryfikacji tych danych, sprawdzeniu przedstawionych dokumentów oraz uzyskaniu potwierdzenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
§ 14b.
W okresie od dnia 4 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. organ rejestrujący dokonuje przekazania informacji, o którym mowa w § 2 ust. 3b załącznika nr 1 do rozporządzenia, poza systemem teleinformatycznym rejestracji oraz systemem teleinformatycznym obsługującym ewidencję pojazdów.
Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 15.
Wpisy w dowodach rejestracyjnych dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność.
§ 16.
Przepis § 3 ust. 3 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§ 17.
W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia organ rejestrujący może prowadzić wykazy, o których mowa w § 11 i 12, w sposób określony w przepisach dotychczasowych.
§ 18.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. poz. 37).
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Załącznik 1 Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdów
Załącznik 1a Przebieg procedury po otrzymaniu wniosku zweryfikowanego pozytywnie, złożonego drogą elektroniczną
Załącznik 2 Instrukcja w sprawie czynności związanych z czasową rejestracją pojazdu z urzędu w okresie od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wyjaśnianie niezgodności na zasadach określonych w art. 80bd ustawy, określony w komunikacie, o którym mowa w art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Załącznik 2b Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wyrejestrowania pojazdu z urzędu na podstawie art. 79 ust. 3a ustawy
Załącznik 2a Wytyczne do umieszczania w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji euro
Załącznik 3 Wzór karty informacyjnej pojazdu
Załącznik 4 Klasyfikacja pojazdów
Załącznik 5 (uchylony)
Załącznik 6 Wzór wykazu dokumentów komunikacyjnych
Załącznik 7 Wzór wykazu tablic rejestracyjnych
Słowa kluczowe:
transport drogowy

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Informator transportowca

Znajdziesz tu dane teleadresowe służb kontrolnych. Dowiesz się też, ile wynoszą kary ITD. Ponadto w tym dziale są też dostępne informacje na temat utrudnień w ruchu, kursów walut, ograniczeń w ruchu i dni świątecznych.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel