Filtruj treść
Filtruj
Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1546)

1 października 2020 r.

Dz.U.06.225.1635
2007-04-11 Dz.U.07.64.427 Art. 48
2007-07-12 Dz.U.07.124.859 Art. 39
2007-07-26 Dz.U.07.128.883 Art. 1
2007-09-18 Dz.U.07.127.880 Art. 14
2008-03-15 Dz.U.08.44.262 Art. 2
2008-05-02 Dz.U.08.63.394 Art. 37
2008-10-29 Dz.U.08.182.1121 Art. 2
2009-01-01 Dz.U.08.195.1198 Art. 3
Dz.U.08.216.1367 Art. 15
2009-02-01 Dz.U.09.6.33 Art. 19
2009-02-11 Dz.U.09.02.120 Art. 15
2009-04-08 Dz.U.09.57.466 Art. 2
2009-05-29 Dz.U.09.72.619 Art. 29
2009-06-13 Dz.U.08.220.1414 Art. 16
2010-02-19 Dz.U.10.8.51 Art. 2
2010-05-22 Dz.U.10.81.531 Art. 7
2010-09-18 Dz.U.10.107.679 Art. 127
2011-07-01 Dz.U.11.106.622 Art. 80
Dz.U.11.149.887 Art. 222
2011-09-01 Dz.U.11.171.1016 Art. 48
2012-01-01 Dz.U.11.75.398 Art. 16
Dz.U.11.149.887 Art. 222
Dz.U.11.152.897 Art. 6
Dz.U.11.163.981 Art. 196
Dz.U.11.207.1230 Art. 7
Dz.U.11.227.1367 Art. 121
Dz.U.11.232.1378 Art. 19
2012-10-19 Dz.U.11.222.1321 Art. 4
tekst jednolity Dz.U.12..1282
2013-01-23 Dz.U.13..21 Art. 215
2013-01-28 Dz.U.12..1512 Art. 129
2013-04-27 Dz.U.13..455 Art. 78
2013-06-22 Dz.U.12..1448 Art. 8
2014-05-01 Dz.U.13..1650 Art. 495
2014-09-05 Dz.U.14..1101 Art. 8
tekst jednolity Dz.U.14..1628
2015-01-01 Dz.U.10.167.1131 Art. 87
Dz.U.14..312 Art. 6
Dz.U.14..1328 Art. 6
Dz.U.14..1741 Art. 119
2015-01-02 Dz.U.14..1863 Art. 35
2015-03-01 Dz.U.10.167.1131 Art. 87
Dz.U.14..1741 Art. 119
2015-03-04 Dz.U.15..222 Art. 134
2015-03-30 Dz.U.15..277 Art. 10
tekst jednolity Dz.U.15..783
2015-06-28 Dz.U.15..443 Art. 3
2015-10-11 Dz.U.15..1358 Art. 33
2015-11-13 Dz.U.15..1607 Art. 7
2016-01-01 Dz.U.15..1844 Art. 470
2016-01-18 Dz.U.16..65 Art. 80
2016-04-01 Dz.U.16..195 Art. 43
2016-04-20 Dz.U.16..544 Art. 4
2016-05-19 Dz.U.15..1893 Art. 46
2016-07-01 Dz.U.15..1649 Art. 14
2016-09-02 Dz.U.16..753 Art. 3
tekst jednolity Dz.U.16..1827
2017-07-13 Dz.U.17..1273 Art. 2
2017-09-01 Dz.U.17..624 Art. 31
2017-09-11 Dz.U.17..1529 Art. 122
2018-01-01 Dz.U.17..1566 Art. 503
Dz.U.17..1543 Art. 6
2018-02-12 Dz.U.18..107 Art. 7
2018-04-30 Dz.U.18..650 Art. 122
tekst jednolity Dz.U.18..1044
2018-07-01 Dz.U.17..2361 Art. 69
2018-07-19 Dz.U.18..1293 Art. 125
2018-07-28 Dz.U.18..810 Art. 4
2018-09-05 Dz.U.18..1592 Art. 6
2018-10-01 Dz.U.18..1669 Art. 105
Dz.U.17..2486 Art. 97
2018-10-05 Dz.U.18..1716 Art. 17
2019-01-01 Dz.U.18..107 Art. 7
2019-05-06 Dz.U.19..643 Art. 3
tekst jednolity Dz.U.19..1000
2019-08-21 Dz.U.19..1556 Art. 10
2019-11-01 Dz.U.19..1751 Art. 5
2020-01-01 Dz.U.19..1495 Art. 39
2020-02-01 Dz.U.19..622 Art. 43
2020-03-14 Dz.U.20..424 Art. 60
2020-04-18 Dz.U.19..2294 Art. 5
2020-06-24 Dz.U.20..1086 Art. 50
tekst jednolity Dz.U.20..1546
2020-09-19 Dz.U.20..471 Art. 14
2020-10-01 Dz.U.20..1565 Art. 6
ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)
Rozdział 1
Przedmiot opłaty skarbowej
Art. 1.
1.
Opłacie skarbowej podlega:
1)
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a)
dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b)
wydanie zaświadczenia na wniosek,
c)
wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2)
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
2.
Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Art. 2.
1.
Nie podlega opłacie skarbowej:
1)
dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a)
alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b)
ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c)
świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
d)
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e)
powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f)
zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g)
nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h)
załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1)),
i)
nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j)
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
k)
udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
l)
rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.2));
2)
dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
3)

dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

3a)
(uchylony)
4)
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;
5)
wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1—4;
6)
dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
7)
wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody;
8)
wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych;
9)
wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565), wymaganego do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Art. 3.
Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.
Art. 3a.
1.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.
2.
Konsul dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest poinformować organ administracji publicznej o pobraniu opłaty konsularnej.
Art. 4.
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.
Rozdział 2
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej
Art. 5.
1.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.
2.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 - na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.

3.
Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.
Art. 6.
1.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1)
od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2)
od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3)
od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4)
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
5)
od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
2.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Art. 7.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1)
pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
jednostki budżetowe;
3)
jednostki samorządu terytorialnego;
4)
organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5)
osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6)
osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
Rozdział 3
Zapłata i zwrot opłaty skarbowej
Art. 8.
1.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

2.

Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

3.

Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, dokonują adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.

4.
Adnotacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonuje się w przypadku, gdy dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 3 lub art. 3a.
5.
Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.
Art. 9.
1.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1)
od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2)
od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
3.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
Art. 10.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)

sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wskazanie sposobu:

a)
dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,
b)
sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty,
2)

sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania jej zwrotu

-
uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego, a także zapewnienia kontroli zapłaty opłaty skarbowej.
Art. 11.
1.
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
2.
Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera:
1)
imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej;
2)
przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.
Rozdział 4
Właściwość organów podatkowych
Art. 12.
1.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2.
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1)
od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
1a)
od wydania odpisu zupełnego i odpisu skróconego aktu stanu cywilnego w sposób, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2294) - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego;
2)
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 13.
(pominięte)
Art. 14.

(pominięte)

Art. 15.
(pominięte)
Art. 16.
(pominięte)
Art. 17.
(pominięte)
Art. 18.
(pominięte)
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 19.
Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 20.
Traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1418, Nr 175, poz. 1458 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 144, poz. 1043).
Art. 21.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Załącznik Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Wzory dokumentów

Szybko przygotuj i wypełnij bezpłatnie każdy dokument, jakiego potrzebujesz: od dokumentacji ZUS, po umowy pracownicze, od PIT- ów po dokumenty transportowe. Wyszukujesz dokument, widzisz wzór, jak go wypełnić, edytujesz, drukujesz, gotowe. Jeszcze nigdy sporządzanie dokumentów nie było tak proste. Zobacz i przekonaj się sam!

Informator transportowca

Znajdziesz tu dane teleadresowe służb kontrolnych. Dowiesz się też, ile wynoszą kary ITD. Ponadto w tym dziale są też dostępne informacje na temat utrudnień w ruchu, kursów walut, ograniczeń w ruchu i dni świątecznych.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel