Taryfikator kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego

Dodano: 14 lutego 2018

Kary nakładane przez ITD w związku ze stwierdzeniem naruszeń przepisów określonych  w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego maja prawo do nakładania w drodze decyzji administracyjnej oraz mandatów karnych, za naruszenie przepisów obowiązujących w zakresie transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, kar pieniężnych oraz ich pobierania. W przypadku przewoźników zagranicznych pobierana jest kaucja w wysokości przewidywanej kary. W przypadku nieuiszczenia kaucji kontrolowany pojazd zostanie skierowany na parking do czasu uregulowania należności. Dopuszcza się uiszczanie kaucji w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej.

W przypadku przewoźników krajowych kara powinna być opłacona w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna. Jeśli decyzje o ukaraniu wystawił inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uiszczenie kary następuje poprzez wpłatę na rachunek bankowy WITD w Białymstoku. Numer rachunku bankowego znajduje się na każdej decyzji administracyjnej w sprawie nałożenia kary.

Ustawa o transporcie drogowym rozdziela odpowiedzialność za naruszenia związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz czynności z nim związanych na trzy podmioty, tj. kierującego, osobę zarządzającą przedsiębiorstwem lub osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie oraz na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego. W stosunku do kierującego oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie ukaranie następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W stosunku do podmiotu wykonującego przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem kary wymierzane są po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym w drodze decyzji administracyjne.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Kara grzywny w stosunku do kierującego pojazdem

Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość grzywny w złotych

1

2

3

1.

Nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wypisu z licencji lub innego wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w art. 87

500

2.

Nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego w związku z wykonywaniem przewozu drogowego szkolenia

800

3.

Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt z naruszeniem zasad dotyczących czasów podróży i postoju

do 2 godzin 200,

powyżej 2 godzin 500

4.

Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku

4.1.

Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

4.2.

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut

150

4.3.

Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

4.4.

Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

50

4.5.

Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

50

5.

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru

800

6.

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez zabezpieczenia hamulcem postojowym

500

7.

Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojazdach przewożących towary niebezpieczne klasy 1, a także w ich pobliżu oraz podczas załadunku lub rozładunku tych towarów

2.000

8.

Naruszenie przepisów dotyczących załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego klasy 1 w

1.000

 

miejscu publicznym na pojazdy lub z pojazdów, które znajdują się w odległości mniejszej niż 50 m

 

9.

Przewóz w jednostce transportowej przewożącej towary niebezpieczne pasażerów innych niż załoga pojazdu

500

10.

Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania ładunkiem lub wykonywania czynności ładunkowych towarów niebezpiecznych, w pobliżu lub wewnątrz pojazdu lub kontenera

500

11.

Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego

1.000

12.

Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób

12.1.

Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości

1.000

12.2.

Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd

1.000

13.

Naruszenie przepisów o używaniu urządzeń rejestrujących, cyfrowych urządzeń rejestrujących, wykresówki lub karty kierowcy

13.1.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego

2.000

13.2.

Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi

2.000

13.3.

Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy - za każdy dzień

100

nie więcej niż 1.000

13.4.

Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z niedziałającym lub niewłaściwie działającym urządzeniem rejestrującym lub cyfrowym urządzeniem rejestrującym po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem

1.000

13.5.

Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem

500

13.6.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone

2.000

13.7.

Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

2.000

13.8.

Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu - za każdy dzień

100

13.9.

Używanie wykresówki powyżej okresu na jaki jest przeznaczona - za każdą wykresówkę

100 nie więcej niż 1.000

13.10.

Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego

200

13.11.

Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych

200

13.12.

Okazanie podczas kontroli wykresówki lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy - za każdy dzień

100

13.13.

Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców

2.000

13.14.

Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców albo cudzej wykresówki lub karty

2.000

13.15.

Okazanie wykresówki, która nie zawiera wymaganego wpisu:

 1. imienia lub nazwiska kierowcy

 2. numeru rejestracyjnego pojazdu

 3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki

 4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki

 5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu

 6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia

 7. użytkowania pojazdu

50 za brak każdego wpisu

13.16.

Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu - za każdą wykresówkę

100

nie więcej niż 1.000

13.17.

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy brakujący wydruk

200

nie więcej niż 1.000

14.

Wykonanie transportu drogowego z naruszeniem art. 18 ust. 4a i ust. 5

500

15.

Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, przez osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz:

 1. do 2 godzin

 1. powyżej 2 do 10 godzin

 1. powyżej 10 godzin

50

300

500

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Kara grzywny w stosunku do osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie

Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość grzywny w złotych

1

2

3

1.

Niewyposażenie kierowcy w:

 • wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wypis z licencji, wypis z zezwolenia, wypis z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne

 • świadectwo kierowcy - dotyczy kierowców niemających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagany w związku z realizowanym przewozem

 

1.1.

2.000

1.2.

1.000

1.3.

500 za każdy dokument

2.

Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie dokumentu, o którym mowa w art. 87, wymaganego w związku z realizowanym przewozem

300 za każdy dokument

3.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który:

 • nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia

 • nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 • nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 

3.1.

1.000

3.2.

1.000

3.3.

1.000

4.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt osoby obsługującej lub opiekuna zwierząt nieposiadających kwalifikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii

500

5.

Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierząt

500

6.

Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń bez sporządzenia dziennika podróży

1.000

7.

Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń z nieprawidłowo sporządzonym dziennikiem podróży

500

8.

Nieuzyskanie wymaganego w przewozie drogowym świadectwa zdrowia zwierząt lub dokumentów określonych w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

500

9.

Dopuszczenie do przekroczenia czasu przewozu danego gatunku zwierząt

500

10.

Dopuszczenie do przewozu zwierząt pojazdem nieprzystosowanym do przewozu danego gatunku zwierząt

1.000

11.

Dopuszczenie do niepowiadomienia lekarza weterynarii o ujawnionej podczas przewozu chorobie,

500

 

zranieniu albo padnięciu transportowanego zwierzęcia

 

12.

Dopuszczenie do niedopełnienia warunków specjalnych określonych dla przewozu zwierząt

500

13.

Niedopełnienie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z obsługą zwierząt podczas wykonywania ich przewozu

1.000

14.

Dopuszczenie do przewozu drogowego bez wymaganego świadectwa określonego w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów

2.000

15.

Dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku

2.000

16.

Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy

2.000

17.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem powodującym hałas w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom

200

18.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom

300

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Kara nakładana w drodze decyzji administracyjnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem

Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość kary pieniężnej w złotych

1

2

3

1.

NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE

1.1.

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji

8.000

1.1a.

Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 - za każdy kolejny ponadliczbowy wypis

500

1.2.

Wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji z wyłączeniem sytuacji gdy wykonujący transport drogowy taksówką wystąpił o nową licencję

2.000

1.3.

Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia

8.000

1.4.

Niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 7a i art. 8, w wymaganym terminie

800

1.5.

Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części

10.000

1.6.

Nieprzechowywanie lub przechowywanie niekompletnych dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa w art. 16a i art. 33a, przez podmioty wymienione w tym przepisie

10.000

1.7.

Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości przewiezionych rzeczy

8.000

1.8.

Niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który wydał zaświadczenia na wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie

800

2.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU DROGOWEGO OSÓB

2.1.

Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia, bez wymaganego zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzenia zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym

8.000

2.2.

Wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu,

 

2.2.1.

zaświadczeniu na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym dotyczących:

 • dni

 • godzin odjazdu i przyjazdu

 • ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków

2.000

2.2.2.

500

2.2.3.

3.000

2.3.

Wykonywanie przewozu regularnego bez obowiązującego rozkładu jazdy

2.000

2.4.

Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus

5.000

2.5.

Wykonywanie przewozu autobusem, który:

 • nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu regularnego

 • nie spełnia wymagań w zakresie wyposażenia i oznakowania w związku z przewozem określonej kategorii pasażerów

 

2.5.1.

5.000

2.5.2.

2.000

2.6.

Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości

2.000

2.7.

Niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu z wyłączeniem taksówki

2.000

2.8.

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, zmiany danych, o których mowa w art. 22b, w wymaganym terminie

800

2.9.

Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5

8.000

2.10.

Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b

8.000

2.11.

Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego okresy prowadzenia pojazdu

2.000

3.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH I PRZEWOZÓW KABOTAŻOWYCH

3.1.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia

10.000

3.2.

Niewypełnienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niewłaściwie wypełnienie wymaganego przy międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy zezwolenia

8.000

3.3.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami ustawy, umową międzynarodową lub warunkami określonymi w zezwoleniu

8.000

3.4.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego:

 • bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wymaganego odpowiednio do posiadanego zezwolenia

 • pojazdem niespełniającym warunków określonych w certyfikacie potwierdzającym spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 

3.4.1.

8.000

3.4.2.

8.000

3.5.

Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

10.000

3.6.

Wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z warunkami określonymi dla tego przewozu

10.000

3.7.

Zlecenie przewozu drogowego zagranicznemu podmiotowi nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na transport kabotażowy

10.000

3.8.

Zlecenie przewozu rzeczy pojazdem nienormatywnym podmiotowi nieposiadającemu wymaganego zezwolenia

8.000

3.9.

Umieszczanie w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

8.000

4.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW

4.1.

Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego odpadów, w sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane zezwolenie

3.000

4.2.

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

2.000

4.3.

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

6.000

4.4.

Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

6.000

4.5.

Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

10.000

4.6.

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

6.000

5.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, OBOWIĄZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKU

5.1.

Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu:

 

5.1.1.

- o czas powyżej 15 minut do jednej godziny

100

5.1.2.

- za każdą następną rozpoczętą godzinę

200

5.2.

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy:

 

5.2.1.

- o czas powyżej 15 minut do 30 minut

150

5.2.2.

- za każde następne rozpoczęte 30 minut

200

5.3.

Skrócenie dziennego czasu odpoczynku:

 

5.3.1.

- o czas powyżej 15 minut do jednej godziny

100

5.3.2.

- za każdą następną rozpoczętą godzinę

200

5.4.

Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku:

 

5.4.1.

- o czas do jednej godziny

50

5.4.2.

- za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

5.5.

Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:

 

5.5.1.

- o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin

50

5.5.2.

- za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

5.6.

Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni:

 

5.6.1.

- o czas powyżej jednej godziny do czterech godzin

100

5.6.2.

- za każdą następną rozpoczętą godzinę

150

6.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH LUB CYFROWYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY I POSTOJU

6.1.

Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w urządzenie rejestrujące (tachograf)

6.1.1.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące

3.000

6.1.2.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje wszystkich wymaganych elementów

2.000

6.1.3.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje równolegle danych dotyczących okresów aktywności kierowców prowadzących pojazd

1.000

6.1.4.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji

1.000

6.1.5.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie

rejestrujące przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy

1.000

     

6.1.6.

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy brakujący wydruk

100

6.2.

Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie urządzenia rejestrującego

6.2.1.

Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi

5.000

6.3.

Naruszenie zasad i warunków używania urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego

6.3.1.

Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu - za każdy dzień

200

nie więcej niż 2.000

6.3.2.

Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego - za każdą wykresówkę

100

nie więcej niż 2.000

6.3.3.

Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych - za każdą wykresówkę

300

6.3.4.

Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców

3.000

6.3.5.

Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców

1.000

6.3.6.

Brak w okazanej wykresówce przepisowych wpisów:

 1. imienia lub nazwiska kierowcy

 2. numeru rejestracyjnego pojazdu

 3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki

 4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki

 5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu

 6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu

50 za brak każdej danej

6.3.7.

Nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu - za każdy dzień

500

6.3.8.

Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, która nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy - za każdą wykresówkę

300

6.3.9.

Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych danych o okresach aktywności kierowcy - za każdy dzień

300

6.3.10.

Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, na której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi - za każdą wykresówkę

1.000

nie więcej niż 5.000

6.3.11.

Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy - za każdego kierowcę

500

6.3.12.

Naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia rejestrującego - za każdy pojazd

500

6.3.13.

Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, przechowywanych w przedsiębiorstwie - za każdy dzień

300

6.3.14.

Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa

5.000

7.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O UŻYWANIU INNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWO-KONTROLNYCH

7.1.

Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką

1.000

8.

NARUSZENIE INNYCH PRZEPISÓW

 

8.1.

Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia

6.000.

8.2.

Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców:

 1. do 2 godzin

 1. powyżej 2 do 10 godzin

 1. powyżej 10 godzin

100

300

500

8.3.

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 26d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

1.000

8.4.

Nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

300

Wszczęcie postępowania administracyjnego wobec podmiotu wykonującego przewóz, nie wyklucza wszczęcia postępowania administracyjnego także wobec podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem, w szczególności w stosunku do:

 1. spedytora,

 2. nadawcy,

 3. odbiorcy,

 4. załadowcy,

 5. organizatora wycieczki,

 6. organizatora transportu,

 7. operatora publicznego transportu zbiorowego

- jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia.

Inspektorzy transportu drogowego posiadają również uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011r. r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 201 r., nr 135, poz. 790)

Słowa kluczowe:
taryfikator kar

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Wzory dokumentów

Szybko przygotuj i wypełnij bezpłatnie każdy dokument, jakiego potrzebujesz: od dokumentacji ZUS, po umowy pracownicze, od PIT- ów po dokumenty transportowe. Wyszukujesz dokument, widzisz wzór, jak go wypełnić, edytujesz, drukujesz, gotowe. Jeszcze nigdy sporządzanie dokumentów nie było tak proste. Zobacz i przekonaj się sam!

Informator transportowca

Znajdziesz tu dane teleadresowe służb kontrolnych. Dowiesz się też, ile wynoszą kary ITD. Ponadto w tym dziale są też dostępne informacje na temat utrudnień w ruchu, kursów walut, ograniczeń w ruchu i dni świątecznych.

Polecamy

Nowość wydawnicza

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

© 2016 Portal Transport-expert.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel