Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego

Dodano:

Przedstawiamy nowy taryfikator kar Inspekcji Transportu Drogowego na rok 2018.

 Załącznik nr 1 

 

Określa wysokość kar nakładanych na kierowcę

 

Lp.

 

Wyszczególnienie naruszeń

 

Wysokość grzywny w złotych

Nr grupy naruszeń oraz waga naruszenia, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2016/403
(PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie)

1

 2

 3

4

1.

 

Nieokazanie jednego z niniejszych dokumentów za każdy dokument:

 

 

1. wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

200

10.2 BPN

11.2 BPN

2. wypisu z licencji

200

10.2 BPN

11.2 BPN

3. świadectwa kierowcy - dotyczy kierowców niemających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

200

10.4 PN

4. wykresówki, danych z karty kierowcy, zapisów odręcznych, wydruków, karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartę, za bieżący dzień oraz poprzednie 28 dni 

200

2.21 BPN    2.22 BPN    2.23 BPN         2.24 BPN

5. innego wymaganego w związku z wykonywanym przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w art. 87

200

 

2.

 

 Wykonywanie przewozu drogowego bez okazania dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego (wymaganego wpisu do prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy)

300

7.2 PN

3.

 Brak szkolenia wymaganego w związku z wykonywaniem danego rodzaju przewozu drogowego, innego niż w lp. 2.

800

 

4.

 

Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku

 

1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu:

 

 

1. o czas do 1 godziny

50

 

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

 

2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy:

 

 

1. o czas powyżej 15 minut do 30 minut

50

 

2. za każde następne rozpoczęte 30 minut

100

 

3. Skrócenie dziennego okresu odpoczynku:

 

 

1. o czas do jednej godziny

50

 

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

 

4. Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku:

 

 

1. o czas do jednej godziny

50

 

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

 

5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

 

50

 

 

 

6. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz:

 

 

 1. do 2 godzin

50

 

 1. powyżej 2 do 10 godzin

300

 

 1. powyżej 10 godzin

500

3.2 BPN

3.4 BPN

5.

 

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru

300

 

 

6.

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez zabezpieczenia hamulcem postojowym

300

 

7.

 

Używanie ognia lub niezabezpieczonego źródła światła podczas przewozu towarów niebezpiecznych, podczas jego załadunku lub rozładunku

500

 

 

8.

 

Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania ładunkiem lub wykonywania czynności ładunkowych towarów niebezpiecznych, w pobliżu lub wewnątrz pojazdu lub kontenera

500

 

 

9.

Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób

 

9.1.

 

1. Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości

500

 

 

2. Niewydanie uprawnionemu pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd, uwzględniającego ustawową zniżkę

500

 

9.2.

Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd

1 000

 

10.

 

 

 

 

 

 Naruszenie przepisów o używaniu tachografów, wykresówek lub kart kierowców

 1. Nierejestrowanie za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

2 000

 

 

2. Posiadanie przez kierowcę co najmniej dwóch własnych, ważnych kart kierowcy lub posługiwanie się nimi

2 000

2.3 BPN

3. Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem tachografu umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy – za każdy dzień

100 nie więcej niż   1 000

2.19 BPN

4. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z niedziałającym lub niewłaściwie działającym tachografem po upływie dopuszczalnego w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 okresu

1 000

 

5. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 okresu

500

 

 

6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który został odłączony

2 000

2. 8 BPN

7. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu – za każdy dzień

100

2.13 BPN

8. Używanie wykresówki powyżej okresu, na jaki jest przeznaczona – wraz z utratą danych  za każdą wykresówkę

100 nie więcej niż    1 000

2.15 BPN

9. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu tachografu - za każdą wykresówkę

200

 

2.18 PN

10. Okazanie podczas kontroli brudnej lub uszkodzonej  wykresówki lub karty kierowcy, w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych – za kartę lub każdą wykresówkę

200

 

2.16 BPN

11. Nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku wymaganych wpisów lub umieszczenie na wykresówce lub wydruku nieczytelnych wpisów ręcznych - za każdą wykresówkę lub wydruk

50 za każdy brak wpisu nie więcej niż 200 za jedną wykresówkę lub wydruk

2.17 BPN

12. Okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy, w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni  - za każdy dzień

100

 

2.23 BPN

13. Używanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców

2 000

2.13 BPN

14. Jednoczesne używanie kilku wykresówek albo cudzej wykresówki

2 000

2.13 BPN

15. Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu - za każdą wykresówkę

 100 nie więcej niż   1 000

 

16.Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę nieposiadającego wymaganych zapisów odręcznych  i  wydruków z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy brakujący wydruk

 200

 

 

2.26 BPN

 

 

17. Niewłaściwe używanie tachografu

2 000

2.8 BPN

11.

Wykonanie transportu drogowego z naruszeniem art. 18 ust. 4a
i ust. 5 ustawy o transporcie drogowym

 500

 

12.

Nieokazanie przez kierowcę dokumentów wymaganych przy przewozie żywych zwierząt kręgowych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

500

12.5 PN

13.

Wykonywanie przewozu żywych zwierząt kręgowych przez kierowcę lub osobę obsługującą nieposiadających kwalifikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez właściwy organ

1 000

 

14.

Niezapewnienie zwierzętom przez kierowcę lub osobę obsługującą  ogólnych warunków transportu zwierząt, o których mowa w art. 3  rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005, w sytuacjach gdy podmioty wykonujące przewozy zobowiązane są jedynie do stosowania art. 3

500

 

15.

Niezapewnienie transportowanym zwierzętom przez osobę obsługującą warunków, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w zakresie przestrzegania warunków przewozu zwierząt, w tym:

1.  stosowanie czynów zabronionych wobec zwierząt

2. nieprzestrzeganie zakazów transportowych zwierząt uzależnione od wagi, wieku i gatunku oraz zdolności zwierząt do transportu

3. niestosowanie rozdzielania zwierząt

4.  niezapewnienie wymaganej dla poszczególnych gatunków zwierząt wielkości powierzchni ładunkowej lub gęstości załadunku

5. przekroczenie czasu przewozu zwierząt

6. niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z obsługą zwierząt, w tym niewłaściwe wykonywanie postojów i odpoczynków dla zwierząt, pojenie, karmienie, dojenie krów itp.

500 za każde naruszenie, nie więcej niż 2 000

 

16.

 

 

   

 

 

Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt z naruszeniem maksymalnego czasu przewozu dla danego gatunku zwierząt

 

 

1. do 2 godzin

100

 

2. powyżej 2 godzin: za każdą rozpoczętą godzinę

200

 

17.

Niepowiadomienie lekarza weterynarii o ujawnionej podczas przewozu chorobie, zranieniu albo padnięciu transportowanego zwierzęcia

500

 

18.

Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez dokonania czyszczenia i dezynfekcji pojazdu, wymaganego na podstawie art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w zw. z art. 12 Dyrektywy 64/432/EWG, natychmiast po każdym transporcie lub przed każdym nowym załadunkiem zwierząt i nieokazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie tych czynności

500

 

 

 

Załącznik nr 2a

Wysokość kar nakładanych na zarządzającego przedsiębiorstwem lub zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie.

Lp.

 

 Wyszczególnienie naruszeń

 

 Wysokość kary pieniężnej w złotych

 

Nr grupy naruszeń oraz waga naruszenia, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2016/403
(PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie)

1

 2

 3

4

1.

 

Niewyposażenie kierowcy w:

 

 

1. 1. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

500

10.2 BPN

11.2 BPN

1.2. wypis z licencji

500

10.2 BPN

11.2 BPN

1.3. wypis z zezwolenia

500

11.4 PN

1.4. wypis z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne

500

 

1.5. świadectwo kierowcy - dotyczy kierowców niemających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

500

10.4 PN

1.6. inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagany w związku z realizowanym przewozem – za każdy dokument

500

 

2.

Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie dokumentu, o którym mowa w art. 87, wymaganego w związku z realizowanym przewozem – za każdy dokument

500

 

3.

 

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który:

 

 

 1. nie uzyskał kwalifikacji wstępnej lub nie ukończył szkolenia okresowego

2 000

7.1 BPN

 1. nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

2 000

 

 1. nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

2 000

 

 1. nie posiada ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii wymaganego dla danego rodzaju pojazdu lub zespołu pojazdów

2 000

8.1 NN

 1. nie posiada ważnej karty kierowcy

2 000

2.4 NN

 1. korzysta z prawa jazdy, które jest uszkodzone lub nieczytelne lub niezgodne ze wspólnym wzorem

500

8.2 PN

 

 1. posługuje się kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów

2 000

2.6 NN

4.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt kierowcy lub osoby obsługującej, które nie posiadają  kwalifikacji do transportu zwierząt, potwierdzonych przez właściwy organ

1 000

 

5.

Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierząt

1 000

 

6.

Niewyznaczenie osoby obsługującej dla każdej partii zwierząt

1 000

 

7.

Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń bez sporządzenia dziennika podróży

1 000

12.5 PN

8.

 

Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń z nieprawidłowo sporządzonym dziennikiem podróży

200

 

9.

 

Niewyposażenie kierowcy/osoby obsługującej w dokumenty wymagane przy przewozie danego gatunku zwierząt określone
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 a w szczególności:

- w dokumenty określone w art. 4 , art. 10 , art. 11, art. 6 ust.5 zgodne z  art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 powyższego rozporządzenia

500

12.5 PN

10.

Dopuszczenie do przekroczenia czasu przewozu danego gatunku zwierząt powyżej 2 godzin

500

 

11.

Dopuszczenie do przekroczenia dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o co najmniej 14 godzin

1 000

 

12.

Dopuszczenie do przekroczenia dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o co najmniej 23 godziny

1 500

 

13.

Dopuszczenie do skrócenia przez kierowcę odpoczynku dobowego o czas równy lub większy niż 4 godziny i 30 minut

500

 

14.

Dopuszczenie do przekroczenia przez kierowcę łącznego maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 6 godzin i 45 minut

500

 

15.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem:

 

 

1. nie posiadającym ważnego aktualnego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego

200

5.1 NN

2. posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowaną jako niebezpieczna  

500

5.2 NN

3.  który nie został wyposażony w wymagany tachograf

2 000

2.1 NN

4. który nie posiada ogranicznika prędkości lub w którym ogranicznik prędkości został odłączony

2 000

6.1 NN

 

5. z zainstalowanym urządzeniem ograniczenia prędkości nie spełniającym stosownych wymogów technicznych

1 000

6.2 BPN

 

6. z zainstalowanym urządzeniem ograniczenia prędkości, które nie zostało zamontowane przez zatwierdzony warsztat

500

6.3 PN

 

7. z zainstalowanym nielegalnym urządzeniem, które może fałszować dane w urządzeniu ograniczenia prędkości lub z zainstalowanym niezalegalizowanym urządzeniem ograniczenia prędkości

2 000

6.4 NN

16.

Dopuszczenie do przewozu ładunku o masie przekraczającej:

 

 

1. o 20 % lub więcej dopuszczalną masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 12 t

1 500

 

2. o 25 % lub więcej dopuszczalną masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 12 t

2 000

 

17.

Dopuszczenie do korzystania z niedozwolonego urządzenia dodatkowego, mogącego wpływać na funkcjonowanie tachografu lub dopuszczenie do fałszowania zapisów lub danych z tachografu

2 000

2.9 NN

18.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego towarów niebezpiecznych niedopuszczonych do przewozu towarów lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez oznakowania ich w pojeździe jako towary niebezpieczne

2 000

 

19.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego w czasie obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

1 000

 

20.

Brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłowa organizacja, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy, brak instrukcji dotyczących właściwego użytkowania tachografów – w zakresie umożliwienia kierowcom przestrzegania przepisów prawa

2 000

1.33 BPN

 

 

 

 

Kary nakładane na przewoźnika lub inny podmiot wykonujący czynności związane z przewozem drogowym.

Załącznik nr 3

Lp.

 

 Wyszczególnienie naruszeń

 

 Wysokość kary pieniężnej w złotych

 

Nr grupy naruszeń oraz waga naruszenia, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2016/403
(PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie)

1.

 

NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE OKREŚLONYCH W USTAWIE I ROZPORZĄDZENIU 1071/2009[1])

1.1.

 

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji

15 000

10.1 NN

11.1 NN

1.1a.

Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 — za każdy kolejny ponadliczbowy wypis

500

 

1.2.

 

Wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji z wyłączeniem sytuacji, gdy wykonujący transport drogowy taksówką wystąpił o nową licencję

2 000

 

 

1.3.

 

Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia

1 000

 

 

1.4.

 

Niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 7a i art. 8, w wymaganym terminie

800

 

 

1.5.

Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości  lub w części

 

15 000

 2.20 BPN

1.6.

Nieprzechowywanie lub przechowywanie niekompletnych dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa
w art. 16a i art. 33a, przez podmioty wymienione w tym przepisie

10 000

 

1.7.

Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy

8 000

1.32 BPN

1.8.

 

Niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który wydał zaświadczenie na wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie

800

 

 

1.9.

Umieszczanie w liście przewozowym lub innych dokumentach związanych z przewożonym ładunkiem danych lub informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

3 000

 

1.10.

Wykonywanie przewozu drogowego w czasie obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

2 000

 

1.11.

Niewyposażenie kierowcy w dokumenty, o których mowa w art. 87 ustawy o transporcie drogowym – za każdy dokument

500

 

1.12.

Niewskazanie na żądanie właściwego organu zarządzającego transportem, któremu powierzono kierowanie operacjami transportowymi, poddanymi kontroli 

5 000

 

1.13.

Zlecenie przewozu drogowego podmiotowi nieposiadającemu uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego, w tym w szczególności uprawnień wymaganych odpowiednio do rodzaju wykonywanego przewozu

10 000

 

1.14.

Wykonywanie przewozu drogowego rzeczy lub osób bez obowiązkowej kwalifikacji wstępnej lub obowiązkowego szkolenia okresowego kierowcy

1 500

7.1 BPN

2.

 

NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU DROGOWEGO OSÓB OKREŚLONYCH W USTAWIE I ROZPORZĄDZENIU 1073/2009[2])

 

 

2.1.

 

 Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego

 

 

 1. zezwolenia

8 000

11.3 BPN

 1. zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

8 000

 

 1. potwierdzenia zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym

8 000

 

2.2.

Wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym dotyczących

 

 

 

 1. dni

2 000

 

 1. godzin odjazdu i przyjazdu

500

 

 1. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych  przystanków

3 000

 11.5 PN

2.3.

Wykonywanie przewozu regularnego bez obowiązującego rozkładu jazdy

2 000

 

2.4.

Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus

5 000

 

2.5.

Wykonywanie przewozu autobusem, który nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym w zakresie prawidłowego oznakowania lub wyposażenia pojazdu, przewidzianym dla danego rodzaju wykonywanego przewozu drogowego

500

 

2.6.

Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym przewóz regularny niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości

1 000

 

2.7.

Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd, z wyłączeniem taksówki

2 000

 

2.8.

Niewydanie uprawnionemu pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd, uwzględniającego ustawową zniżkę

1 000

 

2.9.

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, zmiany danych, o których mowa w art. 22b, w wymaganym terminie

800

 

2.10.

 

Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym

 8 000

 

 

2.11.

 

Wykonywanie przewozu okazjonalnego pojazdem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b ustawy o transporcie drogowym

8 000

 

 

2.12.

Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego wszystkie okresy aktywności kierowcy

2 000

 

2.13.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego osób bez posiadania w pojeździe ważnego formularza jazdy

 

6 000

 11.6 PN

2.14.

Okazanie formularza jazdy podczas wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego osób, który nie zawiera

 

 

1. wpisanych wszystkich kierowców

4 000

11.6 PN

2. prawidłowej liczby  przewożonych pasażerów

2 000

 11.6 PN

2.15.

Wykonywanie przewozu kabotażowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

15 000

 

2.16.

Wykonywanie przewozu kabotażowego osób niezgodnie z warunkami określonymi dla tego przewozu

15 000

 

3.

 

 NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH I PRZEWOZÓW KABOTAŻOWYCH OKREŚLONYCH W USTAWIE I ROZPORZĄDZENIU 1072/2009[3])

 

3.1.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia

15 000

 

3.2.

 

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami umowy międzynarodowej lub warunkami określonymi w zezwoleniu

15 000

 

 

3.3.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowcę nieposiadającego ważnego świadectwa kierowcy jeśli jest wymagane

5 000

 10.3 BPN

3.4.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego

 

 

 1. bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wymaganego odpowiednio do posiadanego zezwolenia

15 000

 

 2. pojazdem niespełniającym warunków określonych w certyfikacie potwierdzającym spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

15 000

 

3.5.

Wykonywanie przewozu kabotażowego rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

15 000

 

3.6.

Wykonywanie przewozu kabotażowego rzeczy niezgodnie z warunkami określonymi dla tego przewozu

15 000

 

3.7.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu towarów szybko psujących się pojazdem nie spełniającym warunków, określonych w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu w zakresie zasad przewozu towarów

3 000

 

4.

 NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW

 

4.1.

 

Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego odpadów, w sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane zezwolenie

3 000

 

4.2.

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach

2 000

 

4.3.

 

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

10 000

 

 

4.4.

Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

5000

 

4.5.

Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

15 000

 

4.6.

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

 15 000

 

5.

NARUSZENIE PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU 561/2006, UMOWIE AETR ORAZ USTAWIE O CZASIE PRACY KIEROWCÓW[4])

 

Okresy prowadzenia pojazdu

5.1.

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin:

 

 

1. o czas powyżej 15 minut do jednej godziny

50

 

2. o czas od 1 godziny do 2 godzin

150

1.2 PN

3.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

200

1.3 BPN

4.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 13,5 godzin, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4,5 godz.

550

1.4 NN

5.2.

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin w sytuacji, gdy jego wydłużenie w danym tygodniu było dozwolone:

 

 

 

1.  o czas do jednej godziny

100

 

2.  o czas od 1 godziny do 2 godzin 

200

1.5 PN

3.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

250

1.6 BPN

4.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 15 godzin, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4,5 godziny 

550

1.7 NN

5.3.

Przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdów:

 

 

1.  o czas powyżej 30 minut   do  4 godzin 

150

 

2.  o czas powyżej 4 godzin do 9 godzin

250

1.8 PN

3.  o czas powyżej 9 godzin do 14 godzin

350

1.9 BPN

4. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 14 godzin

550

1.10 NN

5.4.

Przekroczenie maksymalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:

 

 

1.  o czas do   10 godzin

250

 

2.  o czas  powyżej 10 godzin do 15 godzin

350

1.11 PN

3.  o czas powyżej 15 godzin do 22 godzin i 30 minut

550

1.12 BPN

4.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 22 godzin i 30 minut

700

 1.13 NN

 

Okresy odpoczynku

5.5.

Skrócenie  wymaganego regularnego okresu odpoczynku dziennego

 

 

1.  o czas do 1 godziny

100

 

2.  o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin 30 minut   

200

1.16 PN

3.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin i 30 minut

350

1.17 BPN

5.6.

Niespełnienie wymogu dzielonego dziennego okresu odpoczynku

 

 

1.  skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o czas do 1 godziny

100

 

2.  skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o czas powyżej 1 godziny do 2  godzin

200

1.20 PN

3.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

350

1.21 BP

5.7.

Skrócenie  wymaganego skróconego okresu  odpoczynku dziennego – zarówno w przypadku załogi jednoosobowej, jak i załogi kilkuosobowej

 

 

1.  o czas do 1 godziny

150

 

2.  o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin  

350

1.18 PN

1.22 PN

3.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

550

1.19 BPN

1.23 BPN

5.8.

Skrócenie regularnego  okresu odpoczynku tygodniowego, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone

 

 

1. o czas do 3 godzin

150

 

2. o czas powyżej 3 godzin do 9 godzin

300

1.26 PN

3. za każdą rozpoczętą godzinę  powyżej 9 godzin

400

1.27 BPN

5.9.

Skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku tygodniowego

 

 

1. o czas do 2 godzin

200

 

2. o czas powyżej 2 godzin do 4 godzin

350

1.24 PN

3.  o czas powyżej 4 godzin

450

1.25 BPN

5.10.

Przekroczenie 6 kolejnych okresów 24 godzinnych od uprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku

 

 

 

 1. o czas do 3 godzin

350

 

 1. o czas od powyżej 3 godzin do 12 godzin

450

1.28 PN

 1. o czas powyżej 12 godzin

550

1. 28 BPN

 

Przerwy

5.11.

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy:

 

 

1.  o czas do 30 minut

100

 

2.  o czas powyżej 30 minut do 1 godziny 30 minut

250

1.14 PN

 

3.  za każde następne rozpoczęte 30 minut powyżej 1 godziny 30 minut

350

1.15 BPN

4. w międzynarodowym okazjonalnym przewozie osób, w godzinach od  22.00 do 6.00, gdy pojazd obsługuje jeden kierowca

 

 

o czas do 1 godziny 30 minut

250

1.31 PN

o czas powyżej 1 godziny 30 minut

350

1.31 BPN

 

Praca w porze nocnej

5.12.

Przekroczenie dopuszczalnego dobowego czasu pracy jeżeli taka wykonywana jest w porze nocnej:

 

 

 

1.  o czas powyżej godziny do 3 godzin

50

3.9 PN

 

2.  za każdą następną rozpoczętą godzinę powyżej 3 godzin

100

3.10 BPN

 

Odstępstwo dotyczące odłożenia okresu odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych

5.13.

Skrócenie tygodniowego okres odpoczynku po 12 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych

 

 

1.   o czas do 2 godzin

150

 

2.   o czas powyżej  2 godzin do  4 godzin

300

1.30 PN

3.  za każdą godzinę powyżej 4 godzin

400

1.30 BPN

5.14.

Przekroczenie 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku

 

 

 1. o czas do 3 godzin

150

 

 1. o czas powyżej 3 godzin do 12 godzin

300

1.29 PN

 1. za każdą godzinę powyżej 12 godzin

400

1. 29 BPN

 

NARUSZENIE PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE                                                             O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

 

5.15.

Przekroczenie maksymalnego  48 godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 i art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w przypadku, gdy niedozwolonym było jego przedłużenie do 60 godzin:

 

 

1.  o czas od 1 godziny do 8 godzin

100

 

2. o czas  powyżej 8 godzin  do 12 godzin

250

3.1 PN

3.  za każdą godzinę powyżej 12 godzin

350

3.2 BPN

 

5.16.

Przekroczenie maksymalnego 60 godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 i art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców:

 

 

 

1. o czas od 1 godziny do 5 godzin

100

 

2. o czas powyżej 5 godzin  do 10 godzin

200

3.3 PN

3. za każdą godzinę powyżej 10 godzin

300

3.4 BPN

 

5.17.

Skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w przypadku, gdy czas pracy wynosi od 6 do 9 godzin

 

 

1. o czas do 10 minut

50

3.6 PN

 1. o czas  powyżej 10 minut do 20 minut

100

3.5 BPN

3. powyżej 20 minut

150

 

 

5.18

Skrócenie obowiązującej przerwy w pracy w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godzin

 

 

1.  o czas do 20 minut

100

3.7 PN

2.  o czas powyżej 20 minut do 30 minut

150

3.8 BPN

5.19

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 25 i art. 26d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

1 000

 

5.20

Nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

300

 

 

Prowadzenie dokumentacji

 

 

5.21

Fałszowanie rejestrów czasu pracy przez przedsiębiorców lub odmowa udostępniania dokumentacji kontrolerom

3 000

3.11 BPN

5.22

Fałszowanie dokumentacji przez przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe lub odmowa udostępnienia jej kontrolerom

3 000

3.12 BPN

6.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU TACHOGRAFÓW

6.1.

Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w tachograf

6.1.1.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w homologowany tachograf

10 000

2.1 NN

6.1.2.

 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, którego część lub części składowe nie posiadają właściwej homologacji typu lub zostało przerobione

10 000

2.1 NN

6.1.3.

Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub korzystanie z urządzenia, które może zmieniać zapisy tachografu

10 000

2. 9 NN

6.1.4.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf którego część lub części składowe nie odpowiadają wymogom technicznym

3 000

 

6.1.5.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf niewyposażony w drugi niezależny sygnał dotyczący ruchu pojazdu lub z odłączonym niezależnym sygnałem dotyczącym ruchu pojazdu

3 000

 

6.1.6.

 

 Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który nie został poddany przeglądowi przez zatwierdzony warsztat

 1 000

 

2.2 BPN

6.1.7.

Niepoprawne działanie tachografu

1 000

2.7 BPN

6.2.

Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie tachografu

6.2.1.

 

Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie  tachografu skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi

5 000

2.8 BPN

6.2.2

Fałszowanie, ukrywanie, likwidowanie i niszczenie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i wczytanych z tachografu lub karty kierowcy

10 000

2.10 NN

6.3.

Naruszenie zasad i warunków używania tachografu

6.3.1.

Niepoprawne stosowanie wykresówek/karty kierowcy

3 000

2.13 BPN

6.3.2.

 

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy

2 000

2.4 NN

6.3.3.

Posiadanie i posługiwanie się przez kierowcę więcej niż jedną własną, ważną kartą kierowcy

3 000

2.3 BPN

6.3.4.

Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą

3 000

2.5 NN

6.3.5.

Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez kierowcę

3 000

2.13 BPN

6.3.6.

 

Niezaznaczenie przez kierowcę wszystkich wymaganych informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane, jeżeli tachograf nie działa lub działa wadliwie – za każdy wydruk albo wykresówkę

100 maksymalnie     2 000

 

6.3.7.

Niedopuszczalne wyjęcie wykresówek lub karty kierowcy mające wpływ na rejestrację odpowiednich danych

3 000

2.14 BPN

6.3.8.

Używanie wykresówki lub karty kierowcy bez terminowego wczytania danych, przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona, skutkujące utratą danych zapisanych na wykresówce lub na karcie kierowcy, bądź uniemożliwiające odczyt aktywności zapisanych na wykresówce

3 000

2.15 BP

6.3.9.

Używanie brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy, z nieczytelnymi danymi - za kartę lub każdą wykresówkę

100

2.16 BPN

6.3.10.

Używanie karty kierowcy z nieczytelnymi danymi cyfrowymi - za każdy dzień

100

 

6.3.11

 

Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych na wykresówkę lub kartę kierowcy w stosownych przypadkach – za każdy wpis

50

2.17 BPN

6.3.12

Niezaznaczenie przez kierowcę na wykresówce lub wykresówkach lub na tymczasowej wykresówce dołączanej do wykresówki lub karty kierowcy wszystkich wymaganych  informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie – za każdy dzień

100

2.26 BPN

6.3.13

 

Wykonywanie przewozu drogowego w załodze kilkuosobowej
z włożeniem wykresówki/karty kierowcy bądź wykresówek/kart kierowców w nieodpowiednie czytniki tachografu

1 000

2.18 PN

6.3.14

Niepoprawne operowanie selektorem tachografu analogowego lub przełącznikami grup czasowych tachografu cyfrowego - za każdy dzień

100 maksymalnie     1 000

2.19 BPN

6.3.15

Niewykonanie naprawy tachografu przez uprawnionego instalatora lub warsztat

2 000

2.25 BPN

6.3.16

Niewykonanie naprawy tachografu przez uprawnionego instalatora lub warsztat po upływie dopuszczalnego w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 okresu kierowania pojazdem

2 000

 

6.3.17

 

Nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku wymaganych wpisów lub umieszczenie na wykresówce lub wydruku nieczytelnych wpisów ręcznych

50 za każdy brak wpisu nie więcej niż 500 za jedną wykresówkę lub wydruk

2.17 BPN

6.3.18

 

Nieprzechowywanie przez co najmniej rok przez przedsiębiorstwo wykresówek, wydruków oraz wczytanych danych lub dokumentów potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu – za każdy dzień w odniesieniu do każdego kierowcy

500

 

2.11 BPN

2.12 BPN

6.3.19

Odmowa udostępnienia podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówek oraz rejestrowanych i przechowywanych danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego - za każdy dzień w odniesieniu do każdego kierowcy.

500

2.12 BPN

6.3.20

Naruszenie obowiązku terminowego wczytywania danych z karty kierowcy - za każdego kierowcę

500

 

6.3.21

Naruszenie obowiązku terminowego wczytywania danych z tachografu - za każdy pojazd

500

 

7.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O UŻYWANIU INNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWO-KONTROLNYCH

7.1.

 

Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką

2 000

 

 

8.

WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO ZWIERZĄT Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 1/2005[5])

8.1.

Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia

6 000

 

8.2.

Przewóz żywych zwierząt kręgowych niezgodnie z przepisamitechnicznymi zawartymi w załączniku I rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w zakresie przestrzegania warunków przewozu zwierząt, w tym:

1. stosowanie czynów zabronionych wobec zwierząt,

2. nieprzestrzeganie zakazów transportowych zwierząt uzależnione od wagi, wieku i gatunku oraz zdolności zwierząt do transportu,

3. niestosowanie rozdzielania zwierząt,

4. niezapewnienie wymaganej dla poszczególnych gatunków zwierząt wielkości powierzchni ładunkowej lub gęstości załadunku,

5. przekroczenie czasu przewozu zwierząt,

6. niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z obsługą zwierząt, w tym niewłaściwe wykonywanie postojów
i odpoczynków dla zwierząt, pojenie, karmienie, dojenie krów, itp.

1 000 za każde naruszenie, nie więcej niż 5 000

 

8.3.

Niezapewnienie przez przewoźnika lub podmiot wykonujący przewóz drogowy transportowanym zwierzętom ogólnych warunków transportu zwierząt, o których mowa w art. 3  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005, w sytuacjach gdy podmioty wykonujące przewozy zobowiązani są jedynie do stosowania art. 3
 powyższego rozporządzenia

1 000

 

8.4.

Wykonywanie długotrwałego przewozu drogowego zwierząt
z naruszeniem przepisów dotyczących posiadania w pojeździe świadectwa zdrowia

2 000

 

8.5.

Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z naruszeniem przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

1 000

 

8.6.

Transport żywych zwierząt kręgowych pojazdem nieprzystosowanym do przewozu danego gatunku zwierząt lub niedopuszczonym przez właściwy organ

1 000

12.4 PN

8.7.

Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z naruszeniem warunków dotyczących obsługiwania środków transportu i urządzeń załadunkowych, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 w zakresie:

1. stosowania systemu nawigacji w długotrwałych przewozach zwierząt ,

2.  oznakowania środka transportu,

3. sprawności systemów i urządzeń zainstalowanych w środku transportu,

4.  stosowania podziałów i przegród dla zwierząt,

5. wyposażenia w wodę i karmę oraz w ściółkę dla zwierząt,

6. niespełnienie wymogu czyszczenia i zdezynfekowania pojazdu natychmiast po każdym transporcie lub przed każdym nowym załadunkiem zwierząt,

7. zminimalizowania wycieku ekskrementów z pojazdu,

8. niespełnienia obowiązujących wymogów dla urządzeń załadunkowych

500 za każde naruszenie nie więcej niż 2 000

12.1 (w zakr. pkt 4 - BPN)          12.2 (w zakr. pkt 8 - PN)             12.3 (w zakr. pkt 8 - PN)             12.4 (w zakr. pkt 6 - PN) 

9.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZDATNOŚCI TECHNICZNEJ POJAZDÓW[6])

 

9.1.

 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego – za każdy pojazd

2 000

5.1 NN

9.2.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowaną jako niebezpieczna – za każdy pojazd

2 000

5.2 NN

10.

NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MASY I WYMIARÓW POJAZDÓW[7])

 

 

10.1.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 12 t, którego dopuszczalna masa całkowita została przekroczona:

 

 

 1. mniej niż 5%

500

 

 1. co najmniej 5 % i mniej niż 15%

 

1 000

4.4 PN

 1. co najmniej 15% i mniej niż 25%

 

2 000

4.5 BPN

 

 1. co najmniej 25%

5 000

4.6 NN

10.2

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t, którego dopuszczalna masa całkowita została przekroczona:

 

 

 1. mniej niż 5%

1 000

 

 1. co najmniej 5 % i mniej niż 10%

 

2 000

4.1  PN

 1. co najmniej 10% i mniej niż 20%

 

5 000

4.2  BPN

 1. co najmniej 20%

10 000

4.3 NN

10.3

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów, którego dopuszczalna długość została przekroczona:

 

 

 1. mniej niż 2%

 

1000

 

 1. co najmniej 2 % i mniej niż 20%

 

2000

4.7 PN

 1. co najmniej 20%

5000

4.8 BPN

10.4

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów, którego dopuszczalna szerokość została przekroczona:

 

 

 1. powyżej wartości dopuszczalnej do wartości mniejszej niż 2,65 m

1000

 

 1. od wartości 2,65 do wartości mniejszej niż 3,10 m 

2000

4.9 PN

 1. co najmniej i powyżej wartości 3,10 m

5000

4.10 BPN

             

 

 

 

 

 

 

 [1]) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 1, 2, 10, 11, Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

 

[2]) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 11 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

[3]) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 10 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

[4]) Kwalifikacja naruszeń do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.

[5]) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 12 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

 6) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 5 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

[7]) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 4 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

 

 
Określa wysokość kar nakładanych na kierowcę

Lp.

 

Wyszczególnienie naruszeń

 

Wysokość grzywny w złotych

Nr grupy naruszeń oraz waga naruszenia, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2016/403
(PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie)

1

 2

 3

4

1.

 

Nieokazanie jednego z niniejszych dokumentów za każdy dokument:

 

 

1. wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

200

10.2 BPN

11.2 BPN

2. wypisu z licencji

200

10.2 BPN

11.2 BPN

3. świadectwa kierowcy - dotyczy kierowców niemających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

200

10.4 PN

4. wykresówki, danych z karty kierowcy, zapisów odręcznych, wydruków, karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartę, za bieżący dzień oraz poprzednie 28 dni 

200

2.21 BPN    2.22 BPN    2.23 BPN         2.24 BPN

5. innego wymaganego w związku z wykonywanym przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w art. 87

200

 

2.

 

 Wykonywanie przewozu drogowego bez okazania dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego (wymaganego wpisu do prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy)

300

7.2 PN

3.

 Brak szkolenia wymaganego w związku z wykonywaniem danego rodzaju przewozu drogowego, innego niż w lp. 2.

800

 

4.

 

Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku

 

1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu:

 

 

1. o czas do 1 godziny

50

 

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

 

2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy:

 

 

1. o czas powyżej 15 minut do 30 minut

50

 

2. za każde następne rozpoczęte 30 minut

100

 

3. Skrócenie dziennego okresu odpoczynku:

 

 

1. o czas do jednej godziny

50

 

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

 

4. Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku:

 

 

1. o czas do jednej godziny

50

 

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

 

5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

 

50

 

 

 

6. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz:

 

 

 1. do 2 godzin

50

 

 1. powyżej 2 do 10 godzin

300

 

 1. powyżej 10 godzin

500

3.2 BPN

3.4 BPN

5.

 

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru

300

 

 

6.

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez zabezpieczenia hamulcem postojowym

300

 

7.

 

Używanie ognia lub niezabezpieczonego źródła światła podczas przewozu towarów niebezpiecznych, podczas jego załadunku lub rozładunku

500

 

 

8.

 

Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania ładunkiem lub wykonywania czynności ładunkowych towarów niebezpiecznych, w pobliżu lub wewnątrz pojazdu lub kontenera

500

 

 

9.

Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób

 

9.1.

 

1. Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości

500

 

 

2. Niewydanie uprawnionemu pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd, uwzględniającego ustawową zniżkę

500

 

9.2.

Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd

1 000

 

10.

 

 

 

 

 

 Naruszenie przepisów o używaniu tachografów, wykresówek lub kart kierowców

 1. Nierejestrowanie za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

2 000

 

 

2. Posiadanie przez kierowcę co najmniej dwóch własnych, ważnych kart kierowcy lub posługiwanie się nimi

2 000

2.3 BPN

3. Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem tachografu umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy – za każdy dzień

100 nie więcej niż   1 000

2.19 BPN

4. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z niedziałającym lub niewłaściwie działającym tachografem po upływie dopuszczalnego w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 okresu

1 000

 

5. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 okresu

500

 

 

6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który został odłączony

2 000

2. 8 BPN

7. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu – za każdy dzień

100

2.13 BPN

8. Używanie wykresówki powyżej okresu, na jaki jest przeznaczona – wraz z utratą danych  za każdą wykresówkę

100 nie więcej niż    1 000

2.15 BPN

9. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu tachografu - za każdą wykresówkę

200

 

2.18 PN

10. Okazanie podczas kontroli brudnej lub uszkodzonej  wykresówki lub karty kierowcy, w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych – za kartę lub każdą wykresówkę

200

 

2.16 BPN

11. Nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku wymaganych wpisów lub umieszczenie na wykresówce lub wydruku nieczytelnych wpisów ręcznych - za każdą wykresówkę lub wydruk

50 za każdy brak wpisu nie więcej niż 200 za jedną wykresówkę lub wydruk

2.17 BPN

12. Okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy, w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni  - za każdy dzień

100

 

2.23 BPN

13. Używanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców

2 000

2.13 BPN

14. Jednoczesne używanie kilku wykresówek albo cudzej wykresówki

2 000

2.13 BPN

15. Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu - za każdą wykresówkę

 100 nie więcej niż   1 000

 

16.Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę nieposiadającego wymaganych zapisów odręcznych  i  wydruków z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy brakujący wydruk

 200

 

 

2.26 BPN

 

 

17. Niewłaściwe używanie tachografu

2 000

2.8 BPN

11.

Wykonanie transportu drogowego z naruszeniem art. 18 ust. 4a
i ust. 5 ustawy o transporcie drogowym

 500

 

12.

Nieokazanie przez kierowcę dokumentów wymaganych przy przewozie żywych zwierząt kręgowych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

500

12.5 PN

13.

Wykonywanie przewozu żywych zwierząt kręgowych przez kierowcę lub osobę obsługującą nieposiadających kwalifikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez właściwy organ

1 000

 

14.

Niezapewnienie zwierzętom przez kierowcę lub osobę obsługującą  ogólnych warunków transportu zwierząt, o których mowa w art. 3  rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005, w sytuacjach gdy podmioty wykonujące przewozy zobowiązane są jedynie do stosowania art. 3

500

 

15.

Niezapewnienie transportowanym zwierzętom przez osobę obsługującą warunków, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w zakresie przestrzegania warunków przewozu zwierząt, w tym:

1.  stosowanie czynów zabronionych wobec zwierząt

2. nieprzestrzeganie zakazów transportowych zwierząt uzależnione od wagi, wieku i gatunku oraz zdolności zwierząt do transportu

3. niestosowanie rozdzielania zwierząt

4.  niezapewnienie wymaganej dla poszczególnych gatunków zwierząt wielkości powierzchni ładunkowej lub gęstości załadunku

5. przekroczenie czasu przewozu zwierząt

6. niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z obsługą zwierząt, w tym niewłaściwe wykonywanie postojów i odpoczynków dla zwierząt, pojenie, karmienie, dojenie krów itp.

500 za każde naruszenie, nie więcej niż 2 000

 

16.

 

 

   

 

 

Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt z naruszeniem maksymalnego czasu przewozu dla danego gatunku zwierząt

 

 

1. do 2 godzin

100

 

2. powyżej 2 godzin: za każdą rozpoczętą godzinę

200

 

17.

Niepowiadomienie lekarza weterynarii o ujawnionej podczas przewozu chorobie, zranieniu albo padnięciu transportowanego zwierzęcia

500

 

18.

Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez dokonania czyszczenia i dezynfekcji pojazdu, wymaganego na podstawie art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w zw. z art. 12 Dyrektywy 64/432/EWG, natychmiast po każdym transporcie lub przed każdym nowym załadunkiem zwierząt i nieokazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie tych czynności

500

 

 
Załącznik nr 2a

Wysokość kar nakładanych na zarządzającego przedsiębiorstwem lub zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie.

Lp.

 

 Wyszczególnienie naruszeń

 

 Wysokość kary pieniężnej w złotych

 

Nr grupy naruszeń oraz waga naruszenia, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2016/403
(PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie)

1

 2

 3

4

1.

 

Niewyposażenie kierowcy w:

 

 

1. 1. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

500

10.2 BPN

11.2 BPN

1.2. wypis z licencji

500

10.2 BPN

11.2 BPN

1.3. wypis z zezwolenia

500

11.4 PN

1.4. wypis z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne

500

 

1.5. świadectwo kierowcy - dotyczy kierowców niemających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

500

10.4 PN

1.6. inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagany w związku z realizowanym przewozem – za każdy dokument

500

 

2.

Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie dokumentu, o którym mowa w art. 87, wymaganego w związku z realizowanym przewozem – za każdy dokument

500

 

3.

 

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który:

 

 

 1. nie uzyskał kwalifikacji wstępnej lub nie ukończył szkolenia okresowego

2 000

7.1 BPN

 1. nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

2 000

 

 1. nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

2 000

 

 1. nie posiada ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii wymaganego dla danego rodzaju pojazdu lub zespołu pojazdów

2 000

8.1 NN

 1. nie posiada ważnej karty kierowcy

2 000

2.4 NN

 1. korzysta z prawa jazdy, które jest uszkodzone lub nieczytelne lub niezgodne ze wspólnym wzorem

500

8.2 PN

 

 1. posługuje się kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów

2 000

2.6 NN

4.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt kierowcy lub osoby obsługującej, które nie posiadają  kwalifikacji do transportu zwierząt, potwierdzonych przez właściwy organ

1 000

 

5.

Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierząt

1 000

 

6.

Niewyznaczenie osoby obsługującej dla każdej partii zwierząt

1 000

 

7.

Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń bez sporządzenia dziennika podróży

1 000

12.5 PN

8.

 

Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń z nieprawidłowo sporządzonym dziennikiem podróży

200

 

9.

 

Niewyposażenie kierowcy/osoby obsługującej w dokumenty wymagane przy przewozie danego gatunku zwierząt określone
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 a w szczególności:

- w dokumenty określone w art. 4 , art. 10 , art. 11, art. 6 ust.5 zgodne z  art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 powyższego rozporządzenia

500

12.5 PN

10.

Dopuszczenie do przekroczenia czasu przewozu danego gatunku zwierząt powyżej 2 godzin

500

 

11.

Dopuszczenie do przekroczenia dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o co najmniej 14 godzin

1 000

 

12.

Dopuszczenie do przekroczenia dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o co najmniej 23 godziny

1 500

 

13.

Dopuszczenie do skrócenia przez kierowcę odpoczynku dobowego o czas równy lub większy niż 4 godziny i 30 minut

500

 

14.

Dopuszczenie do przekroczenia przez kierowcę łącznego maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 6 godzin i 45 minut

500

 

15.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem:

 

 

1. nie posiadającym ważnego aktualnego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego

200

5.1 NN

2. posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowaną jako niebezpieczna  

500

5.2 NN

3.  który nie został wyposażony w wymagany tachograf

2 000

2.1 NN

4. który nie posiada ogranicznika prędkości lub w którym ogranicznik prędkości został odłączony

2 000

6.1 NN

 

5. z zainstalowanym urządzeniem ograniczenia prędkości nie spełniającym stosownych wymogów technicznych

1 000

6.2 BPN

 

6. z zainstalowanym urządzeniem ograniczenia prędkości, które nie zostało zamontowane przez zatwierdzony warsztat

500

6.3 PN

 

7. z zainstalowanym nielegalnym urządzeniem, które może fałszować dane w urządzeniu ograniczenia prędkości lub z zainstalowanym niezalegalizowanym urządzeniem ograniczenia prędkości

2 000

6.4 NN

16.

Dopuszczenie do przewozu ładunku o masie przekraczającej:

 

 

1. o 20 % lub więcej dopuszczalną masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 12 t

1 500

 

2. o 25 % lub więcej dopuszczalną masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 12 t

2 000

 

17.

Dopuszczenie do korzystania z niedozwolonego urządzenia dodatkowego, mogącego wpływać na funkcjonowanie tachografu lub dopuszczenie do fałszowania zapisów lub danych z tachografu

2 000

2.9 NN

18.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego towarów niebezpiecznych niedopuszczonych do przewozu towarów lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez oznakowania ich w pojeździe jako towary niebezpieczne

2 000

 

19.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego w czasie obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

1 000

 

20.

Brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłowa organizacja, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy, brak instrukcji dotyczących właściwego użytkowania tachografów – w zakresie umożliwienia kierowcom przestrzegania przepisów prawa

2 000

1.33 BPN

 

 
 
 
Kary nakładane na przewoźnika lub inny podmiot wykonujący czynności związane z przewozem drogowym.
Załącznik nr 3

Lp.

 

 Wyszczególnienie naruszeń

 

 Wysokość kary pieniężnej w złotych

 

Nr grupy naruszeń oraz waga naruszenia, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2016/403
(PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie)

1.

 

NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE OKREŚLONYCH W USTAWIE I ROZPORZĄDZENIU 1071/2009[1])

1.1.

 

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji

15 000

10.1 NN

11.1 NN

1.1a.

Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 — za każdy kolejny ponadliczbowy wypis

500

 

1.2.

 

Wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji z wyłączeniem sytuacji, gdy wykonujący transport drogowy taksówką wystąpił o nową licencję

2 000

 

 

1.3.

 

Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia

1 000

 

 

1.4.

 

Niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 7a i art. 8, w wymaganym terminie

800

 

 

1.5.

Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości  lub w części

 

15 000

 2.20 BPN

1.6.

Nieprzechowywanie lub przechowywanie niekompletnych dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa
w art. 16a i art. 33a, przez podmioty wymienione w tym przepisie

10 000

 

1.7.

Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy

8 000

1.32 BPN

1.8.

 

Niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który wydał zaświadczenie na wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie

800

 

 

1.9.

Umieszczanie w liście przewozowym lub innych dokumentach związanych z przewożonym ładunkiem danych lub informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

3 000

 

1.10.

Wykonywanie przewozu drogowego w czasie obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

2 000

 

1.11.

Niewyposażenie kierowcy w dokumenty, o których mowa w art. 87 ustawy o transporcie drogowym – za każdy dokument

500

 

1.12.

Niewskazanie na żądanie właściwego organu zarządzającego transportem, któremu powierzono kierowanie operacjami transportowymi, poddanymi kontroli 

5 000

 

1.13.

Zlecenie przewozu drogowego podmiotowi nieposiadającemu uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego, w tym w szczególności uprawnień wymaganych odpowiednio do rodzaju wykonywanego przewozu

10 000

 

1.14.

Wykonywanie przewozu drogowego rzeczy lub osób bez obowiązkowej kwalifikacji wstępnej lub obowiązkowego szkolenia okresowego kierowcy

1 500

7.1 BPN

2.

 

NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU DROGOWEGO OSÓB OKREŚLONYCH W USTAWIE I ROZPORZĄDZENIU 1073/2009[2])

 

 

2.1.

 

 Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego

 

 

 1. zezwolenia

8 000

11.3 BPN

 1. zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

8 000

 

 1. potwierdzenia zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym

8 000

 

2.2.

Wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym dotyczących

 

 

 

 1. dni

2 000

 

 1. godzin odjazdu i przyjazdu

500

 

 1. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych  przystanków

3 000

 11.5 PN

2.3.

Wykonywanie przewozu regularnego bez obowiązującego rozkładu jazdy

2 000

 

2.4.

Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus

5 000

 

2.5.

Wykonywanie przewozu autobusem, który nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym w zakresie prawidłowego oznakowania lub wyposażenia pojazdu, przewidzianym dla danego rodzaju wykonywanego przewozu drogowego

500

 

2.6.

Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym przewóz regularny niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości

1 000

 

2.7.

Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd, z wyłączeniem taksówki

2 000

 

2.8.

Niewydanie uprawnionemu pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd, uwzględniającego ustawową zniżkę

1 000

 

2.9.

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, zmiany danych, o których mowa w art. 22b, w wymaganym terminie

800

 

2.10.

 

Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym

 8 000

 

 

2.11.

 

Wykonywanie przewozu okazjonalnego pojazdem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b ustawy o transporcie drogowym

8 000

 

 

2.12.

Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego wszystkie okresy aktywności kierowcy

2 000

 

2.13.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego osób bez posiadania w pojeździe ważnego formularza jazdy

 

6 000

 11.6 PN

2.14.

Okazanie formularza jazdy podczas wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego osób, który nie zawiera

 

 

1. wpisanych wszystkich kierowców

4 000

11.6 PN

2. prawidłowej liczby  przewożonych pasażerów

2 000

 11.6 PN

2.15.

Wykonywanie przewozu kabotażowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

15 000

 

2.16.

Wykonywanie przewozu kabotażowego osób niezgodnie z warunkami określonymi dla tego przewozu

15 000

 

3.

 

 NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH I PRZEWOZÓW KABOTAŻOWYCH OKREŚLONYCH W USTAWIE I ROZPORZĄDZENIU 1072/2009[3])

 

3.1.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia

15 000

 

3.2.

 

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami umowy międzynarodowej lub warunkami określonymi w zezwoleniu

15 000

 

 

3.3.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowcę nieposiadającego ważnego świadectwa kierowcy jeśli jest wymagane

5 000

 10.3 BPN

3.4.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego

 

 

 1. bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wymaganego odpowiednio do posiadanego zezwolenia

15 000

 

 2. pojazdem niespełniającym warunków określonych w certyfikacie potwierdzającym spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

15 000

 

3.5.

Wykonywanie przewozu kabotażowego rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

15 000

 

3.6.

Wykonywanie przewozu kabotażowego rzeczy niezgodnie z warunkami określonymi dla tego przewozu

15 000

 

3.7.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu towarów szybko psujących się pojazdem nie spełniającym warunków, określonych w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu w zakresie zasad przewozu towarów

3 000

 

4.

 NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW

 

4.1.

 

Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego odpadów, w sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane zezwolenie

3 000

 

4.2.

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach

2 000

 

4.3.

 

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

10 000

 

 

4.4.

Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

5000

 

4.5.

Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

15 000

 

4.6.

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia

 15 000

 

5.

NARUSZENIE PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU 561/2006, UMOWIE AETR ORAZ USTAWIE O CZASIE PRACY KIEROWCÓW[4])

 

Okresy prowadzenia pojazdu

5.1.

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin:

 

 

1. o czas powyżej 15 minut do jednej godziny

50

 

2. o czas od 1 godziny do 2 godzin

150

1.2 PN

3.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

200

1.3 BPN

4.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 13,5 godzin, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4,5 godz.

550

1.4 NN

5.2.

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin w sytuacji, gdy jego wydłużenie w danym tygodniu było dozwolone:

 

 

 

1.  o czas do jednej godziny

100

 

2.  o czas od 1 godziny do 2 godzin 

200

1.5 PN

3.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

250

1.6 BPN

4.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 15 godzin, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4,5 godziny 

550

1.7 NN

5.3.

Przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdów:

 

 

1.  o czas powyżej 30 minut   do  4 godzin 

150

 

2.  o czas powyżej 4 godzin do 9 godzin

250

1.8 PN

3.  o czas powyżej 9 godzin do 14 godzin

350

1.9 BPN

4. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 14 godzin

550

1.10 NN

5.4.

Przekroczenie maksymalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:

 

 

1.  o czas do   10 godzin

250

 

2.  o czas  powyżej 10 godzin do 15 godzin

350

1.11 PN

3.  o czas powyżej 15 godzin do 22 godzin i 30 minut

550

1.12 BPN

4.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 22 godzin i 30 minut

700

 1.13 NN

 

Okresy odpoczynku

5.5.

Skrócenie  wymaganego regularnego okresu odpoczynku dziennego

 

 

1.  o czas do 1 godziny

100

 

2.  o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin 30 minut   

200

1.16 PN

3.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin i 30 minut

350

1.17 BPN

5.6.

Niespełnienie wymogu dzielonego dziennego okresu odpoczynku

 

 

1.  skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o czas do 1 godziny

100

 

2.  skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o czas powyżej 1 godziny do 2  godzin

200

1.20 PN

3.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

350

1.21 BP

5.7.

Skrócenie  wymaganego skróconego okresu  odpoczynku dziennego – zarówno w przypadku załogi jednoosobowej, jak i załogi kilkuosobowej

 

 

1.  o czas do 1 godziny

150

 

2.  o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin  

350

1.18 PN

1.22 PN

3.  za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

550

1.19 BPN

1.23 BPN

5.8.

Skrócenie regularnego  okresu odpoczynku tygodniowego, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone

 

 

1. o czas do 3 godzin

150

 

2. o czas powyżej 3 godzin do 9 godzin

300

1.26 PN

3. za każdą rozpoczętą godzinę  powyżej 9 godzin

400

1.27 BPN

5.9.

Skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku tygodniowego

 

 

1. o czas do 2 godzin

200

 

2. o czas powyżej 2 godzin do 4 godzin

350

1.24 PN

3.  o czas powyżej 4 godzin

450

1.25 BPN

5.10.

Przekroczenie 6 kolejnych okresów 24 godzinnych od uprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku

 

 

 

 1. o czas do 3 godzin

350

 

 1. o czas od powyżej 3 godzin do 12 godzin

450

1.28 PN

 1. o czas powyżej 12 godzin

550

1. 28 BPN

 

Przerwy

5.11.

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy:

 

 

1.  o czas do 30 minut

100

 

2.  o czas powyżej 30 minut do 1 godziny 30 minut

250

1.14 PN

 

3.  za każde następne rozpoczęte 30 minut powyżej 1 godziny 30 minut

350

1.15 BPN

4. w międzynarodowym okazjonalnym przewozie osób, w godzinach od  22.00 do 6.00, gdy pojazd obsługuje jeden kierowca

 

 

o czas do 1 godziny 30 minut

250

1.31 PN

o czas powyżej 1 godziny 30 minut

350

1.31 BPN

 

Praca w porze nocnej

5.12.

Przekroczenie dopuszczalnego dobowego czasu pracy jeżeli taka wykonywana jest w porze nocnej:

 

 

 

1.  o czas powyżej godziny do 3 godzin

50

3.9 PN

 

2.  za każdą następną rozpoczętą godzinę powyżej 3 godzin

100

3.10 BPN

 

Odstępstwo dotyczące odłożenia okresu odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych

5.13.

Skrócenie tygodniowego okres odpoczynku po 12 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych

 

 

1.   o czas do 2 godzin

150

 

2.   o czas powyżej  2 godzin do  4 godzin

300

1.30 PN

3.  za każdą godzinę powyżej 4 godzin

400

1.30 BPN

5.14.

Przekroczenie 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku

 

 

 1. o czas do 3 godzin

150

 

 1. o czas powyżej 3 godzin do 12 godzin

300

1.29 PN

 1. za każdą godzinę powyżej 12 godzin

400

1. 29 BPN

 

NARUSZENIE PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE                                                             O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

 

5.15.

Przekroczenie maksymalnego  48 godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 i art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w przypadku, gdy niedozwolonym było jego przedłużenie do 60 godzin:

 

 

1.  o czas od 1 godziny do 8 godzin

100

 

2. o czas  powyżej 8 godzin  do 12 godzin

250

3.1 PN

3.  za każdą godzinę powyżej 12 godzin

350

3.2 BPN

 

5.16.

Przekroczenie maksymalnego 60 godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 i art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców:

 

 

 

1. o czas od 1 godziny do 5 godzin

100

 

2. o czas powyżej 5 godzin  do 10 godzin

200

3.3 PN

3. za każdą godzinę powyżej 10 godzin

300

3.4 BPN

 

5.17.

Skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w przypadku, gdy czas pracy wynosi od 6 do 9 godzin

 

 

1. o czas do 10 minut

50

3.6 PN

 1. o czas  powyżej 10 minut do 20 minut

100

3.5 BPN

3. powyżej 20 minut

150

 

 

5.18

Skrócenie obowiązującej przerwy w pracy w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godzin

 

 

1.  o czas do 20 minut

100

3.7 PN

2.  o czas powyżej 20 minut do 30 minut

150

3.8 BPN

5.19

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 25 i art. 26d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

1 000

 

5.20

Nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

300

 

 

Prowadzenie dokumentacji

 

 

5.21

Fałszowanie rejestrów czasu pracy przez przedsiębiorców lub odmowa udostępniania dokumentacji kontrolerom

3 000

3.11 BPN

5.22

Fałszowanie dokumentacji przez przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe lub odmowa udostępnienia jej kontrolerom

3 000

3.12 BPN

6.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU TACHOGRAFÓW

6.1.

Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w tachograf

6.1.1.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w homologowany tachograf

10 000

2.1 NN

6.1.2.

 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, którego część lub części składowe nie posiadają właściwej homologacji typu lub zostało przerobione

10 000

2.1 NN

6.1.3.

Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub korzystanie z urządzenia, które może zmieniać zapisy tachografu

10 000

2. 9 NN

6.1.4.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf którego część lub części składowe nie odpowiadają wymogom technicznym

3 000

 

6.1.5.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf niewyposażony w drugi niezależny sygnał dotyczący ruchu pojazdu lub z odłączonym niezależnym sygnałem dotyczącym ruchu pojazdu

3 000

 

6.1.6.

 

 Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który nie został poddany przeglądowi przez zatwierdzony warsztat

 1 000

 

2.2 BPN

6.1.7.

Niepoprawne działanie tachografu

1 000

2.7 BPN

6.2.

Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie tachografu

6.2.1.

 

Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie  tachografu skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi

5 000

2.8 BPN

6.2.2

Fałszowanie, ukrywanie, likwidowanie i niszczenie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i wczytanych z tachografu lub karty kierowcy

10 000

2.10 NN

6.3.

Naruszenie zasad i warunków używania tachografu

6.3.1.

Niepoprawne stosowanie wykresówek/karty kierowcy

3 000

2.13 BPN

6.3.2.

 

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy

2 000

2.4 NN

6.3.3.

Posiadanie i posługiwanie się przez kierowcę więcej niż jedną własną, ważną kartą kierowcy

3 000

2.3 BPN

6.3.4.

Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą

3 000

2.5 NN

6.3.5.

Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez kierowcę

3 000

2.13 BPN

6.3.6.

 

Niezaznaczenie przez kierowcę wszystkich wymaganych informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane, jeżeli tachograf nie działa lub działa wadliwie – za każdy wydruk albo wykresówkę

100 maksymalnie     2 000

 

6.3.7.

Niedopuszczalne wyjęcie wykresówek lub karty kierowcy mające wpływ na rejestrację odpowiednich danych

3 000

2.14 BPN

6.3.8.

Używanie wykresówki lub karty kierowcy bez terminowego wczytania danych, przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona, skutkujące utratą danych zapisanych na wykresówce lub na karcie kierowcy, bądź uniemożliwiające odczyt aktywności zapisanych na wykresówce

3 000

2.15 BP

6.3.9.

Używanie brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy, z nieczytelnymi danymi - za kartę lub każdą wykresówkę

100

2.16 BPN

6.3.10.

Używanie karty kierowcy z nieczytelnymi danymi cyfrowymi - za każdy dzień

100

 

6.3.11

 

Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych na wykresówkę lub kartę kierowcy w stosownych przypadkach – za każdy wpis

50

2.17 BPN

6.3.12

Niezaznaczenie przez kierowcę na wykresówce lub wykresówkach lub na tymczasowej wykresówce dołączanej do wykresówki lub karty kierowcy wszystkich wymaganych  informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie – za każdy dzień

100

2.26 BPN

6.3.13

 

Wykonywanie przewozu drogowego w załodze kilkuosobowej
z włożeniem wykresówki/karty kierowcy bądź wykresówek/kart kierowców w nieodpowiednie czytniki tachografu

1 000

2.18 PN

6.3.14

Niepoprawne operowanie selektorem tachografu analogowego lub przełącznikami grup czasowych tachografu cyfrowego - za każdy dzień

100 maksymalnie     1 000

2.19 BPN

6.3.15

Niewykonanie naprawy tachografu przez uprawnionego instalatora lub warsztat

2 000

2.25 BPN

6.3.16

Niewykonanie naprawy tachografu przez uprawnionego instalatora lub warsztat po upływie dopuszczalnego w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 okresu kierowania pojazdem

2 000

 

6.3.17

 

Nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku wymaganych wpisów lub umieszczenie na wykresówce lub wydruku nieczytelnych wpisów ręcznych

50 za każdy brak wpisu nie więcej niż 500 za jedną wykresówkę lub wydruk

2.17 BPN

6.3.18

 

Nieprzechowywanie przez co najmniej rok przez przedsiębiorstwo wykresówek, wydruków oraz wczytanych danych lub dokumentów potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu – za każdy dzień w odniesieniu do każdego kierowcy

500

 

2.11 BPN

2.12 BPN

6.3.19

Odmowa udostępnienia podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówek oraz rejestrowanych i przechowywanych danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego - za każdy dzień w odniesieniu do każdego kierowcy.

500

2.12 BPN

6.3.20

Naruszenie obowiązku terminowego wczytywania danych z karty kierowcy - za każdego kierowcę

500

 

6.3.21

Naruszenie obowiązku terminowego wczytywania danych z tachografu - za każdy pojazd

500

 

7.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O UŻYWANIU INNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWO-KONTROLNYCH

7.1.

 

Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką

2 000

 

 

8.

WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO ZWIERZĄT Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 1/2005[5])

8.1.

Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia

6 000

 

8.2.

Przewóz żywych zwierząt kręgowych niezgodnie z przepisamitechnicznymi zawartymi w załączniku I rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w zakresie przestrzegania warunków przewozu zwierząt, w tym:

1. stosowanie czynów zabronionych wobec zwierząt,

2. nieprzestrzeganie zakazów transportowych zwierząt uzależnione od wagi, wieku i gatunku oraz zdolności zwierząt do transportu,

3. niestosowanie rozdzielania zwierząt,

4. niezapewnienie wymaganej dla poszczególnych gatunków zwierząt wielkości powierzchni ładunkowej lub gęstości załadunku,

5. przekroczenie czasu przewozu zwierząt,

6. niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z obsługą zwierząt, w tym niewłaściwe wykonywanie postojów
i odpoczynków dla zwierząt, pojenie, karmienie, dojenie krów, itp.

1 000 za każde naruszenie, nie więcej niż 5 000

 

8.3.

Niezapewnienie przez przewoźnika lub podmiot wykonujący przewóz drogowy transportowanym zwierzętom ogólnych warunków transportu zwierząt, o których mowa w art. 3  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005, w sytuacjach gdy podmioty wykonujące przewozy zobowiązani są jedynie do stosowania art. 3
 powyższego rozporządzenia

1 000

 

8.4.

Wykonywanie długotrwałego przewozu drogowego zwierząt
z naruszeniem przepisów dotyczących posiadania w pojeździe świadectwa zdrowia

2 000

 

8.5.

Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z naruszeniem przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

1 000

 

8.6.

Transport żywych zwierząt kręgowych pojazdem nieprzystosowanym do przewozu danego gatunku zwierząt lub niedopuszczonym przez właściwy organ

1 000

12.4 PN

8.7.

Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z naruszeniem warunków dotyczących obsługiwania środków transportu i urządzeń załadunkowych, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 w zakresie:

1. stosowania systemu nawigacji w długotrwałych przewozach zwierząt ,

2.  oznakowania środka transportu,

3. sprawności systemów i urządzeń zainstalowanych w środku transportu,

4.  stosowania podziałów i przegród dla zwierząt,

5. wyposażenia w wodę i karmę oraz w ściółkę dla zwierząt,

6. niespełnienie wymogu czyszczenia i zdezynfekowania pojazdu natychmiast po każdym transporcie lub przed każdym nowym załadunkiem zwierząt,

7. zminimalizowania wycieku ekskrementów z pojazdu,

8. niespełnienia obowiązujących wymogów dla urządzeń załadunkowych

500 za każde naruszenie nie więcej niż 2 000

12.1 (w zakr. pkt 4 - BPN)          12.2 (w zakr. pkt 8 - PN)             12.3 (w zakr. pkt 8 - PN)             12.4 (w zakr. pkt 6 - PN) 

9.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZDATNOŚCI TECHNICZNEJ POJAZDÓW[6])

 

9.1.

 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego – za każdy pojazd

2 000

5.1 NN

9.2.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowaną jako niebezpieczna – za każdy pojazd

2 000

5.2 NN

10.

NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MASY I WYMIARÓW POJAZDÓW[7])

 

 

10.1.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 12 t, którego dopuszczalna masa całkowita została przekroczona:

 

 

 1. mniej niż 5%

500

 

 1. co najmniej 5 % i mniej niż 15%

 

1 000

4.4 PN

 1. co najmniej 15% i mniej niż 25%

 

2 000

4.5 BPN

 

 1. co najmniej 25%

5 000

4.6 NN

10.2

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t, którego dopuszczalna masa całkowita została przekroczona:

 

 

 1. mniej niż 5%

1 000

 

 1. co najmniej 5 % i mniej niż 10%

 

2 000

4.1  PN

 1. co najmniej 10% i mniej niż 20%

 

5 000

4.2  BPN

 1. co najmniej 20%

10 000

4.3 NN

10.3

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów, którego dopuszczalna długość została przekroczona:

 

 

 1. mniej niż 2%

 

1000

 

 1. co najmniej 2 % i mniej niż 20%

 

2000

4.7 PN

 1. co najmniej 20%

5000

4.8 BPN

10.4

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów, którego dopuszczalna szerokość została przekroczona:

 

 

 1. powyżej wartości dopuszczalnej do wartości mniejszej niż 2,65 m

1000

 

 1. od wartości 2,65 do wartości mniejszej niż 3,10 m 

2000

4.9 PN

 1. co najmniej i powyżej wartości 3,10 m

5000

4.10 BPN

             

Lp.

 

Wyszczególnienie naruszeń

 

Wysokość grzywny w złotych

Nr grupy naruszeń oraz waga naruszenia, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2016/403
(PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie)

1

 2

 3

4

1.

 

Nieokazanie jednego z niniejszych dokumentów za każdy dokument:

 

 

1. wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

200

10.2 BPN

11.2 BPN

2. wypisu z licencji

200

10.2 BPN

11.2 BPN

3. świadectwa kierowcy - dotyczy kierowców niemających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

200

10.4 PN

4. wykresówki, danych z karty kierowcy, zapisów odręcznych, wydruków, karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartę, za bieżący dzień oraz poprzednie 28 dni 

200

2.21 BPN    2.22 BPN    2.23 BPN         2.24 BPN

5. innego wymaganego w związku z wykonywanym przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w art. 87

200

 

2.

 

 Wykonywanie przewozu drogowego bez okazania dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego (wymaganego wpisu do prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy)

300

7.2 PN

3.

 Brak szkolenia wymaganego w związku z wykonywaniem danego rodzaju przewozu drogowego, innego niż w lp. 2.

800

 

4.

 

Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku

 

1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu:

 

 

1. o czas do 1 godziny

50

 

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

 

2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy:

 

 

1. o czas powyżej 15 minut do 30 minut

50

 

2. za każde następne rozpoczęte 30 minut

100

 

3. Skrócenie dziennego okresu odpoczynku:

 

 

1. o czas do jednej godziny

50

 

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

 

4. Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku:

 

 

1. o czas do jednej godziny

50

 

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

 

5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

 

50

 

 

 

6. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz:

 

 

 1. do 2 godzin

50

 

 1. powyżej 2 do 10 godzin

300

 

 1. powyżej 10 godzin

500

3.2 BPN

3.4 BPN

5.

 

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru

300

 

 

6.

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez zabezpieczenia hamulcem postojowym

300

 

7.

 

Używanie ognia lub niezabezpieczonego źródła światła podczas przewozu towarów niebezpiecznych, podczas jego załadunku lub rozładunku

500

 

 

8.

 

Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania ładunkiem lub wykonywania czynności ładunkowych towarów niebezpiecznych, w pobliżu lub wewnątrz pojazdu lub kontenera

500

 

 

9.

Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób

 

9.1.

 

1. Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości

500

 

 

2. Niewydanie uprawnionemu pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd, uwzględniającego ustawową zniżkę

500

 

9.2.

Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd

1 000

 

10.

 

 

 

 

 

 Naruszenie przepisów o używaniu tachografów, wykresówek lub kart kierowców

 1. Nierejestrowanie za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

2 000

 

 

2. Posiadanie przez kierowcę co najmniej dwóch własnych, ważnych kart kierowcy lub posługiwanie się nimi

2 000

2.3 BPN

3. Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem tachografu umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy – za każdy dzień

100 nie więcej niż   1 000

2.19 BPN

4. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z niedziałającym lub niewłaściwie działającym tachografem po upływie dopuszczalnego w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 okresu

1 000

 

5. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 okresu

500

 

 

6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który został odłączony

2 000

2. 8 BPN

7. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu – za każdy dzień

100

2.13 BPN

8. Używanie wykresówki powyżej okresu, na jaki jest przeznaczona – wraz z utratą danych  za każdą wykresówkę

100 nie więcej niż    1 000

2.15 BPN

9. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu tachografu - za każdą wykresówkę

200

 

2.18 PN

10. Okazanie podczas kontroli brudnej lub uszkodzonej  wykresówki lub karty kierowcy, w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych – za kartę lub każdą wykresówkę

200

 

2.16 BPN

11. Nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku wymaganych wpisów lub umieszczenie na wykresówce lub wydruku nieczytelnych wpisów ręcznych - za każdą wykresówkę lub wydruk

50 za każdy brak wpisu nie więcej niż 200 za jedną wykresówkę lub wydruk

2.17 BPN

12. Okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy, w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni  - za każdy dzień

100

 

2.23 BPN

13. Używanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców

2 000

2.13 BPN

14. Jednoczesne używanie kilku wykresówek albo cudzej wykresówki

2 000

2.13 BPN

15. Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu - za każdą wykresówkę

 100 nie więcej niż   1 000

 

16.Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę nieposiadającego wymaganych zapisów odręcznych  i  wydruków z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy brakujący wydruk

 200

 

 

2.26 BPN

 

 

17. Niewłaściwe używanie tachografu

2 000

2.8 BPN

11.

Wykonanie transportu drogowego z naruszeniem art. 18 ust. 4a
i ust. 5 ustawy o transporcie drogowym

 500

 

12.

Nieokazanie przez kierowcę dokumentów wymaganych przy przewozie żywych zwierząt kręgowych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

500

12.5 PN

13.

Wykonywanie przewozu żywych zwierząt kręgowych przez kierowcę lub osobę obsługującą nieposiadających kwalifikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez właściwy organ

1 000

 

14.

Niezapewnienie zwierzętom przez kierowcę lub osobę obsługującą  ogólnych warunków transportu zwierząt, o których mowa w art. 3  rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005, w sytuacjach gdy podmioty wykonujące przewozy zobowiązane są jedynie do stosowania art. 3

500

 

15.

Niezapewnienie transportowanym zwierzętom przez osobę obsługującą warunków, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w zakresie przestrzegania warunków przewozu zwierząt, w tym:

1.  stosowanie czynów zabronionych wobec zwierząt

2. nieprzestrzeganie zakazów transportowych zwierząt uzależnione od wagi, wieku i gatunku oraz zdolności zwierząt do transportu

3. niestosowanie rozdzielania zwierząt

4.  niezapewnienie wymaganej dla poszczególnych gatunków zwierząt wielkości powierzchni ładunkowej lub gęstości załadunku

5. przekroczenie czasu przewozu zwierząt

6. niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z obsługą zwierząt, w tym niewłaściwe wykonywanie postojów i odpoczynków dla zwierząt, pojenie, karmienie, dojenie krów itp.

500 za każde naruszenie, nie więcej niż 2 000

 

16.

 

 

   

 

 

Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt z naruszeniem maksymalnego czasu przewozu dla danego gatunku zwierząt

 

 

1. do 2 godzin

100

 

2. powyżej 2 godzin: za każdą rozpoczętą godzinę

200

 

17.

Niepowiadomienie lekarza weterynarii o ujawnionej podczas przewozu chorobie, zranieniu albo padnięciu transportowanego zwierzęcia

500

 

18.

Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez dokonania czyszczenia i dezynfekcji pojazdu, wymaganego na podstawie art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w zw. z art. 12 Dyrektywy 64/432/EWG, natychmiast po każdym transporcie lub przed każdym nowym załadunkiem zwierząt i nieokazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie tych czynności

500

 

Lp.

 

 Wyszczególnienie naruszeń

 

 Wysokość kary pieniężnej w złotych

 

Nr grupy naruszeń oraz waga naruszenia, określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2016/403
(PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie)

1

 2

 3

4

1.

 

Niewyposażenie kierowcy w:

 

 

1. 1. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

500

10.2 BPN

11.2 BPN

1.2. wypis z licencji

500

10.2 BPN

11.2 BPN

1.3. wypis z zezwolenia

500

11.4 PN

1.4. wypis z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne

500

 

1.5. świadectwo kierowcy - dotyczy kierowców niemających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

500

10.4 PN

1.6. inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagany w związku z realizowanym przewozem – za każdy dokument

500

 

2.

Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie dokumentu, o którym mowa w art. 87, wymaganego w związku z realizowanym przewozem – za każdy dokument

500

 

3.

 

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który:

 

 

 1. nie uzyskał kwalifikacji wstępnej lub nie ukończył szkolenia okresowego

2 000

7.1 BPN

 1. nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

2 000

 

 1. nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

2 000

 

 1. nie posiada ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii wymaganego dla danego rodzaju pojazdu lub zespołu pojazdów

2 000

8.1 NN

 1. nie posiada ważnej karty kierowcy

2 000

2.4 NN

 1. korzysta z prawa jazdy, które jest uszkodzone lub nieczytelne lub niezgodne ze wspólnym wzorem

500

8.2 PN

 

 1. posługuje się kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów

2 000

2.6 NN

4.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt kierowcy lub osoby obsługującej, które nie posiadają  kwalifikacji do transportu zwierząt, potwierdzonych przez właściwy organ

1 000

 

5.

Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierząt

1 000

 

6.

Niewyznaczenie osoby obsługującej dla każdej partii zwierząt

1 000

 

7.

Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń bez sporządzenia dziennika podróży

1 000

12.5 PN

8.

 

Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń z nieprawidłowo sporządzonym dziennikiem podróży

200

 

9.

 

Niewyposażenie kierowcy/osoby obsługującej w dokumenty wymagane przy przewozie danego gatunku zwierząt określone
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 a w szczególności:

- w dokumenty określone w art. 4 , art. 10 , art. 11, art. 6 ust.5 zgodne z  art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 powyższego rozporządzenia

500

12.5 PN

10.

Dopuszczenie do przekroczenia czasu przewozu danego gatunku zwierząt powyżej 2 godzin

500

 

11.

Dopuszczenie do przekroczenia dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o co najmniej 14 godzin

1 000

 

12.

Dopuszczenie do przekroczenia dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o co najmniej 23 godziny

1 500

 

13.

Dopuszczenie do skrócenia przez kierowcę odpoczynku dobowego o czas równy lub większy niż 4 godziny i 30 minut

500

 

14.

Dopuszczenie do przekroczenia przez kierowcę łącznego maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 6 godzin i 45 minut

500

 

15.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem:

 

 

1. nie posiadającym ważnego aktualnego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego

200

5.1 NN

2. posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowaną jako niebezpieczna  

500

5.2 NN

3.  który nie został wyposażony w wymagany tachograf

2 000

2.1 NN

4. który nie posiada ogranicznika prędkości lub w którym ogranicznik prędkości został odłączony

2 000

6.1 NN

 

5. z zainstalowanym urządzeniem ograniczenia prędkości nie spełniającym stosownych wymogów technicznych

1 000

6.2 BPN

 

6. z zainstalowanym urządzeniem ograniczenia prędkości, które nie zostało zamontowane przez zatwierdzony warsztat

500

6.3 PN

 

7. z zainstalowanym nielegalnym urządzeniem, które może fałszować dane w urządzeniu ograniczenia prędkości lub z zainstalowanym niezalegalizowanym urządzeniem ograniczenia prędkości

2 000

6.4 NN

16.

Dopuszczenie do przewozu ładunku o masie przekraczającej:

 

 

1. o 20 % lub więcej dopuszczalną masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 12 t

1 500

 

2. o 25 % lub więcej dopuszczalną masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 12 t

2 000

 

17.

Dopuszczenie do korzystania z niedozwolonego urządzenia dodatkowego, mogącego wpływać na funkcjonowanie tachografu lub dopuszczenie do fałszowania zapisów lub danych z tachografu

2 000

2.9 NN

18.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego towarów niebezpiecznych niedopuszczonych do przewozu towarów lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez oznakowania ich w pojeździe jako towary niebezpieczne

2 000

 

19.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego w czasie obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

1 000

 

20.

Brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłowa organizacja, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy, brak instrukcji dotyczących właściwego użytkowania tachografów – w zakresie umożliwienia kierowcom przestrzegania przepisów prawa

2 000

1.33 BPN

 

[1]) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 1, 2, 10, 11, Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

 

[2]) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 11 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

[3]) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 10 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

[4]) Kwalifikacja naruszeń do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.

[5]) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 12 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

 6) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 5 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

[7]) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w Tabeli 4 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników drogowych.

 

[1])
[2])
[3])
[4])
[5])

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Informator transportowca

Znajdziesz tu dane teleadresowe służb kontrolnych. Dowiesz się też, ile wynoszą kary ITD. Ponadto w tym dziale są też dostępne informacje na temat utrudnień w ruchu, kursów walut, ograniczeń w ruchu i dni świątecznych.

Polecamy

Nowość wydawnicza

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

© 2016 Portal Transport-expert.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 7 dni za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel